Bodelningsavtal

BodelningsavtalPå Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för både gifta och sambor. Här skall vi ge lite översiktlig information om respektive bodelningsavtal. Mer detaljerad information om bodelningsavtalen finns på produktsidorna:

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras i takt med att lagstiftningen förändras. Naturligtvis medföljer alltid detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Bodelningsavtal för gifta

Bodelning mellan makar kan göras både under bestående äktenskap och i samband med skilsmässa. En bodelning under bestående äktenskap är frivillig och görs vanligen om den ena maken vill överföra egendom till den andre maken vid renoveringar till exempel, då båda vill kunna göra rot-avdrag osv. En bodelning under bestående äktenskap innebär alltså att äktenskapet ska bestå, det vill säga ingen skilsmässa ska ske.

Bodelning vid skilsmässa är däremot obligatorisk, det vill säga makar ska göra en bodelning enligt lag, vilket många missar. En bodelning och ett bodelningsavtal ska alltså upprättas även om man är överens, så att ingen av parterna kan komma med krav i efterhand. En bodelning med anledning av skilsmässa omfattar allt giftorättsgods som då skall delas mellan makarna.

I det bodelningsavtal för makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni kan behöva för en juridiskt korrekt bodelning under bestående äktenskap:

  • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskapet måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni kan gå vidare.
  • Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur egendomen skall fördelas.
  • Registreringsbrev – Att bifoga bodelningsavtalet då ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
  • Ansökan om lagfart – Om en fastighet har fördelats i bodelningen måste den make som erhållit fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår givetvis även de dokument som krävs vid en bodelning i samband med skilsmässa:

  • Bodelningsavtal – Ett avtal där ni anger hur giftorättsgodset skall fördelas mellan er.
  • Registreringsbrev – Bifogas bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
  • Ansökan om lagfart – Om en fastighet fördelas mellan er i bodelningen måste den make som erhållit fastigheten ansöka om lagfart.

Bodelningsavtal för sambor

När ett samboförhållande tar slut måste bodelningen påtalas inom ett år annars har rätten till en bodelning förverkats. Att påtala en bodelning innebär att man informerar den andre parten om att man önskar förrätta bodelning. En muntlig påtalan är givetvis giltig men är svår att bevisa, vilket innebär att en skriftlig är att rekommendera. Det är endast så kallad samboegendom som skall ingå i en bodelning mellan sambor, det vill säga bostad som samborna skaffat gemensamt för det gemensamma boendet och bohag som anskaffats gemensamt. Det är viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal i samband med att ni fördelar er samboegendom när ert samboförhållande upphör så att ingen av samborna kan komma med krav i efterhand.

I det bodelningsavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument anger ni att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen och det finns naturligtvis även möjlighet för er att nedteckna precis hur ni fördelat er egendom om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som erhållit en fastighet i bodelningen.