bodelning-1008

Bodelning mellan sambor

Bodelning mellan sambor - Gratis juridisk information på Bodelning.nu!Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna gifter sig med varandra. En bodelning blir således inte aktuell under själva samboförhållandet. För att en bodelning skall komma till stånd, krävs en begäran om det av någon av samborna inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Annars förbrukas rätten att begära bodelning. Om ingen av samborna begär bodelning, behåller var och en sin egendom.

Rätten till bodelning mellan sambor gäller endast samboegendom, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Medelst ett samboavtal kan sambor undanta viss eller all samboegendom från en framtida bodelning.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett samboavtal genom vilket ni kan avtala om att undanta samboegendom från en framtida bodelning er emellan.

Bodelning mellan sambor

I en bodelning mellan sambor ingår, som tidigare redogjorts för, sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som har betalat för eller vem som står som äagre till den ifrågavarande egendomen.

Innan bodelningen görs skall en avräkning för skulder göras. I första hand skall sådana skulder avräknas som avser den samboegendom som ingår i bodelningen, exempelvis inteckningsskulder och avbetalningsskulder på gemensamt bohag. Det som sedan återstår skall i princip delas lika mellan samborna.

Om en av samborna behöver den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget bättre än den andra sambon, kan denne få överta alltihop. Förutsättningen för detta är dock att ett övertagande är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Naturligtvis skall den andra sambon ersättas ekonomiskt vid ett sådant övertagande.

Den sambo som äger mest samboegendom kan i undantagsfall få behålla mer av sin egendom om hälftendelning av samboegendomen skulle leda till ett oskäligt resultat. Vid bedömningen skall man i första hand ta hänsyn till hur länge samboförhållandet varat, men också till sambornas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Gemensam bostad och gemensamt bohag som den ena sambon fått i gåva, genom arv eller testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild, ska inte ingå i bodelningen.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!

 

5 svar på ”Bodelning mellan sambor”

  1. Hejsan,

    Jag funderar över när lika delning av bohag är oskäligt. Det står att ”man tar hänsyn till samboförhållandets längd”.
    Om man varit sambos i 1,5 år, delas allt lika då?

  2. Vad gäller frågan om jämkning vid bodelning mellan sambor så ser man inte bara till hur länge ni varit sambor. Detta framgår tydligt av NJA 2003 s. 650: ”Frågan om jämkning skall sålunda avgöras efter en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet, varvid samlevnadens längd är en av de omständigheter som skall beaktas (se bet. LU 1986/87:18 s. 47). I motiven framhålls att någon femårsschablon av det slag som gäller vid bodelning efter äktenskapsskillnad inte skall tillämpas vid bodelning enligt sambolagen. I motiven anges att vad som i stället skall beaktas är dels när egendomen förvärvades, dels värdet av den. Om egendom som förvärvats före samboförhållandet byts ut mot egendom av samma slag (t.ex. vid bostadsbyte) och samboförhållandet upphör kort tid därefter, framstår det ofta som oskäligt att likadela värdet av egendomen. Enligt motiven bör omfattningen av jämkningen vara beroende av den tid som har gått sedan egendomsbytet ägde rum. Normalt bör inte jämkning ske, om fem år har förflutit sedan egendomsbytet ägde rum. Och ju lägre värde egendomen har, desto mindre anledning finns det att jämka. (Se prop. 1986/87:1 s. 262 f.)”

Kommentarer är stängda.