bodelning-1008

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

När ska en bodelning i samband med äktenskapsskillnad ske?

Bodelning vid skilsmässaNär ett äktenskap upphör ska ni förrätta bodelning enligt lag. Det kan endera ske när ert äktenskap är helt upplöst eller, om någon av er begär det, redan under den så kallade betänketiden. Att förrätta bodelningen under betänketiden är mycket vanligt. Detta eftersom många makar vill gå vidare med exempelvis inköp av ny bostad efter att de tagit beslutet om att skiljas. Det finns ingen bestämd tidsgräns inom vilken en bodelning ska förrättas, huvudsaken att det sker. Bodelningen kan ske i direkt anslutning till skilsmässan eller efter en tid. Det senare är dock inte att rekommendera då det kan innebära praktiska, men framför allt ekonomiska problem.

Är ni överens om hur ni ska dela upp ert giftorättsgods kan ni själva förrätta er bodelning med hjälp av vårt bodelningsavtal som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument.

Behöver vi anlita en advokat?

Nej, inte om ni är överens. Ni kan spara mycket pengar och tid på att ladda ner de dokument och instruktioner ni behöver på Juridiska Dokument och förrätta er bodelning själva. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Där kan ni även ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad.

Besök Juridiska Dokument för mer information om dessa dokument:

Bodelningsförrättare

Kan ni inte komma överens och samarbeta vad gäller bodelningen kan en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten. En bodelningsförrättare ansöker ni om hos tingsrätten i er kommun. Ni kan göra en gemensam ansökan eller så kan endast en av er ansöka om den andre maken inte är samarbetsvillig. En bodelningsförrättare försöker alltid först få till stånd en frivillig överenskommelse mellan er. Om detta misslyckas kan bodelningsförrättaren göra en tvångsbodelning. Då fattar förrättaren själv beslut om vilken egendom som ska ingå i er bodelning, hur egendomen ska värderas och hur den ska fördelas mellan er. En bodelningsförrättare är oftast en jurist eller en advokat som uppbär arvode för sitt uppdrag. Det slutgiltiga arvodet varierar eftersom bodelningar kan dra ut på tiden. Ni kan ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument!

Brytpunkten för bodelning vid äktenskapsskillnad

Den relevanta tidpunkten, brytpunkten, för en bodelning i samband med äktenskapsskillnad är den dagen er ansökan om äktenskapsskillnad blir registrerad hos tingsrätten. Den egendom som finns den dagen ska ingå i er bodelning och värderingen av egendomen sker den dagen ni förrättar bodelning. Att förrätta bodelning innebär att ni upprättar en bouppteckning, fördelar ert giftorättsgods och upprättar ert bodelningsavtal.

Vilken egendom ska ingå i en bodelning mellan makar?

Huvudregeln är att det giftorättsgods som finns vid brytpunkten ska ingå i er bodelning. Giftorättsgods är all egendom som inte är enskild egendom. Egendom blir enskild på något av följande sätt:

 • om du har fått en gåva och tillsammans med den ett gåvobrev där det framkommer i ett villkor att gåvan är din enskilda egendom.
 • om du ärvt egendom och det framkommer i ett villkor i testamentet att den egendomen ska vara din enskilda egendom.
 • om du och din make har skrivit ett äktenskapsförord där ni gjort egendom enskild.
 • Förmånstagande genom försäkringar kan också vara enskild egendom genom villkor i samband med förmånstagandet.

Är inte egendomen enskild på något av dessa sätt så är det alltså frågan om giftorättsgods. Är du osäker på om pensionssparande, fonder och dylikt ska ingå i bodelning kan du alltid kontakta de som handhar dessa för att få information. Huvudregeln gällande sådan egendom är att om de är överlåtbara ska de ingå i bodelningen, annars inte.

Övrig egendom som inte ska ingå i bodelningen kan vara:

 • personliga presenter
 • kläder och föremål som används för personligt bruk såsom klockor, smycken med mera
 • innestående fordran på lön eller pension

Att inkludera eller exkludera egendom står er emellertid fritt så länge ni är överens.

Bodelningens olika moment

 • Bouppteckning – Ni utreder vilka tillgångar och skulder ni har vid brytpunkten.
 • Andelsberäkning – Ni värderar tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen.
 • Lottläggning – Ni bestämmer rent konkret hur ni ska fördela tillgångarna er emellan.
 • Bodelningsavtal – Ni fastställer fördelningen av tillgångarna enligt lottläggningen.

Bouppteckning och andelsberäkning

Efter att ni har lämnat in en ansökan om äktenskapsskillnad till tingsrätten kan ni sammanställa en bouppteckning. Det är en förteckning över de tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning är en frivillig handling och det är långt ifrån alla äkta makar, som går skilda vägar, som upprättar en sådan. Ofta gör de en enklare utredning av tillgångar och skulder i stället när de upprättar sitt bodelningsavtal. Det är emellertid alltid en god idé att upprätta en bouppteckning om man inte tänker slutföra bodelningen direkt. Inte minst för att undvika meningsskiljaktigheter kring vilka tillgångar som var och en faktiskt ägde när skilsmässoansökan lämnades in.

Bouppteckningen ska alltså utgå från de tillgångar och skulder som finns när er ansökan om äktenskapsskillnad lämnas in. 

I bouppteckningen ska det framgå vilka tillgångar som respektive make äger samt värdet på dessa tillgångar. Tillgångarna värderar ni till sitt marknadsvärde den dagen bouppteckningen upprättas. Detta är nämligen grunden för värdering av egendom vid bodelning. Det ska även framgå om någon av respektive makes tillgångar är enskild egendom.

I bouppteckningen ska även framgå hur skuldsättningen ser ut för respektive make. Det är också bra om ni klargör hur eventuella skulder är kopplade till respektive egendom. Detta gäller både giftorättsgods och enskild egendom.

Själva andelsberäkningen består i att ni minskar era respektive tillgångar med de skulder som respektive make har. Därefter adderar ni nettotillgångarna , och delar dem i två, så att ni kan fastställa vardera makes andel i boet.

Exempel:

Make 1
Bil: värde 100 000 kr
Möbler: värde 50 000 kr
Sparkapital samt aktiekapital: 600 000 kr
Husbil: värde 150 000 kr
Totalt: 900 00 kr
Skulder: 500 000 kr
Nettovärde, make 1: 400 000 kr

 

Make 2
Bil: värde 50 000 kr
Möbler: värde 50 000 kr
Sparkapital samt aktiekapital: 400 000 kr
Totalt: 500 00 kr
Skulder: 200 000 kr
Nettovärde, make 2: 300 000 kr

Makarnas nettovärde: 400 000 kr + 300 000 kr = 700 000 kr i totalt nettovärde.

700 000/2 = 350 000 kr.

Vardera make ska således erhålla 350 000 kr i nettovärde ur giftorättsgodset.

Klicka här om ni vill veta hur man räknar ut bodelningslikvid gällande fastigheter

Klicka här om ni vill veta hur man räknar ut bodelningslikvid gällande bostadsrätt

Lottläggning

Efter att ni räknat ut era respektive andelar i boet ska lottläggning ske. Lottläggning innebär att ni kommer överens om vem som får vad av giftorättsgodset. Som huvudregel när giftorättsgods fördelas gäller att varje make vid lottläggningen har rätt att i första hand få den egendom som hon eller han är ägare till. Undantag gäller för gemensam bostad och bohag som ska tilldelas av den av makarna som har bäst behov av den. 

Om vi tittar på exemplet ovan ska Make 1 således ersätta Make 2 med 50 000 kronor, endera genom att ge av sitt giftorättsgods eller genom att betala 50 000 kr i pengar.

Bodelningsavtal

Ett bodelningsavtal är en ytterst viktig handling. Det ska inte bara upprättas enligt lag när bodelningen görs, utan är också obligatoriskt för att:

 1. lägga om eventuella lån för den make som tar över gemensam bostad.
 2. erhålla lånelöfte för inköp av ny bostad för den make som överlåter sin andel av den gemensamma bostaden.
 3. ändra lagfart för den make som erhållit fastighet i bodelningen.
 4. överlåta bostadsrätt/hyresavtal.
 5. sälja den gemensamma fastigheten vid ett senare tillfälle. Kan inte säljare uppvisa ett bodelningsavtal där det framkommer att fastigheten tilldelats denne i en bodelning måste tidigare make vidtalas för att ge sitt samtycke till försäljningen.
 6. i framtiden kunna ta lån. Kan låntagare inte uppvisa ett bodelningsavtal där det framkommer att bodelningen är förrättad och att den tidigare maken förklarar sig nöjd med bodelningen och inte har ytterligare krav, måste tidigare make vidtalas för att ge sitt samtycke till lånet.
 7. klargöra fördelningen av giftorättsgods mellan makarna.

Det finns ingen tidsgräns för före detta makar att begära en bodelning. Har ingen bodelning gjorts kan alltså en av er begära att en bodelning ska göras många år senare. Viktigt är att vara medveten om att bodelningen ändå utgår från den ekonomiska situation som var aktuell den dagen er ansökan om äktenskapsskillnad registrerades hos tingsrätten. Fanns vid det tillfället stora tillgångar som till exempel privat pensionssparande, fastighet, bilar, sommarstuga, aktier och så vidare är det alltså den egendomen som ska fördelas i er bodelning. Detta trots att bodelningen sker åtskilliga år senare och egendomen kan vara borta.

Bodelningsavtalet kan registreras hos Skatteverket vilket kan vara en säkerhet om avtalet i original skulle komma bort. En enkel men betydelsefull åtgärd som rekommenderas.

Ovanstående utläggning är naturligtvis bara en kort inblick i hur en bodelning vid skilsmässa går till. Ni kan spara mycket pengar och tid på att ladda ner de dokument och instruktioner ni behöver på Juridiska Dokument. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Där kan ni även ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad.

Klicka här för att mer information om vårt bodelningsavtal!

Klicka här för mer information om vår ansökan om äktenskapsskillnad!