Bodelning hus

Bodelning hus - värdering av hus och bodelningsavtal

Bodelning hus – Vid en bodelning så delar före detta sambor eller makar upp egendom mellan sig. I samband med bodelningen så bör ett bodelningsavtal skrivas som ett bevis för att en bodelning ägt rum.

Att skriva ett bodelningsavtal är viktigt ur flera avseenden. Dels ur bevissynpunkt, som vi tidigare redogjort för, men för husägare krävs bodelningsavtal också för att den som skall bo kvar i fastigheten skall kunna söka ny lagfart. Efter bodelning behöver inte den som bor kvar betala stämpelskatt (som annars utgår med 1,5 % av köpesumman) utan endast en mindre expeditionsavgift.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett lämpligt bodelningsavtal för husägare!

Värdering av hus vid bodelning av fastighet

Normalt används marknadsvärdet vid värdering av fastighet vid i en bodelning. Då emellertid marknadsvärdet är svårt att uppskatta exakt utan en försäljning av fastigheten så anses marknadsvärdet vara det pris som man rimligen skulle få om man sålde fastigheten.

Det finns ingen i lag bestämd metod för att räkna ut fastighetens marknadsvärde utan det är något som parterna måste komma överens om. Ett bra alternativ är att vända sig till en eller flera värderingsmän och ta ett medelvärde av deras värderingar. Parterna kan även se sig omkring på till exempel olika mäklarsidor på nätet och se vad liknande objekt säljs för och komma överens om ett marknadsvärde. Det som är det viktiga är att båda två är nöjda med resultatet.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor - Speciellt utfärdat för en bodelning mellan sambor!Bodelningsavtal sambor – En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Om ni inte har gjort en bodelning inom denna tidsperiod så har ni i laglig mening förverkat er rätt till bodelning.

Sambolagens bodelningsregler omfattar endast så kallad samboegendom. Er samboegendom utgörs av er gemensamma bostad samt gemensamt bohag, förutsatt att det är inköpt för gemensamt bruk. Här finns mer information om vad som ingår i en bodelning mellan sambor.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor. Med detta bodelningsavtal följer en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen.

Mer detaljerad information om hur en bodelning skall göras mellan sambor hittar ni här.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!

 

Bodelning mellan sambor - Gratis juridisk information på Bodelning.nu!Bodelning mellan sambor blir aktuellt först när ett samboförhållande upphör av något annat skäl än att samborna gifter sig med varandra. En bodelning blir således inte aktuell under själva samboförhållandet. För att en bodelning skall komma till stånd, krävs en begäran om det av någon av samborna inom ett år från det att samboförhållandet upphörde. Annars förbrukas rätten att begära bodelning. Om ingen av samborna begär bodelning, behåller var och en sin egendom.

Rätten till bodelning mellan sambor gäller endast samboegendom, vilket är sambornas gemensamma bostad och bohag, under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Medelst ett samboavtal kan sambor undanta viss eller all samboegendom från en framtida bodelning.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett samboavtal genom vilket ni kan avtala om att undanta samboegendom från en framtida bodelning er emellan.

Bodelning mellan sambor

I en bodelning mellan sambor ingår, som tidigare redogjorts för, sambornas gemensamma bostad och bohag under förutsättning att egendomen har förvärvats för gemensam användning. Det spelar ingen roll vem som har betalat för eller vem som står som äagre till den ifrågavarande egendomen.

Innan bodelningen görs skall en avräkning för skulder göras. I första hand skall sådana skulder avräknas som avser den samboegendom som ingår i bodelningen, exempelvis inteckningsskulder och avbetalningsskulder på gemensamt bohag. Det som sedan återstår skall i princip delas lika mellan samborna.

Om en av samborna behöver den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget bättre än den andra sambon, kan denne få överta alltihop. Förutsättningen för detta är dock att ett övertagande är skäligt även med hänsyn till omständigheterna i övrigt. Naturligtvis skall den andra sambon ersättas ekonomiskt vid ett sådant övertagande.

Den sambo som äger mest samboegendom kan i undantagsfall få behålla mer av sin egendom om hälftendelning av samboegendomen skulle leda till ett oskäligt resultat. Vid bedömningen skall man i första hand ta hänsyn till hur länge samboförhållandet varat, men också till sambornas ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt.

Gemensam bostad och gemensamt bohag som den ena sambon fått i gåva, genom arv eller testamente med villkor om att egendomen ska vara enskild, ska inte ingå i bodelningen.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!

 

Kapitalförsäkring bodelningKapitalförsäkring bodelning – Vid skilsmässa är huvudregeln att kapitalförsäkringar som har ett förmögenhetsvärde skall ingå i en bodelningen mellan makar. Det motsatta gäller om en av makarna avlider och har en kapitalförsäkring med förmånstagare, i sådant fall skall försäkringsbeloppet inte ingå i den avlidne makens kvarlåtenskap.

Ladda ner de dokument som ni behöver vid en bodelning mellan makar!

 

Bodelning enligt sambolagen

Bodelning vid ena sambons bortgång

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan sambor i en bodelning när deras förhållande upphör. Ett samboförhållande upphör inte enbart vid en separation utan även när den ena sambon avlider. För att inte gå miste om din rätt till bodelning vid din sambos bortgång måste du lämna in en skriftlig begäran om bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen. Om ingen sådan begäran görs har du inte rätt till en bodelning. Klicka här för att ladda ner en begäran om bodelning på Juridiska Dokument

Bodelningen ska göras mellan dig som efterlevande sambo och din sambos dödsbo. Är du och dödsboet överens om hur egendomen ska förrättas kan ni själva förrätta bodelningen och upprätta ett bodelningsavtal.

Besök Juridiska Dokument för ladda ner ett bodelningsavtal för sambor att användas i samband med ena sambons bortgång.

Behöver en jurist eller advokat anlitas?

Nej, om du och dödsbodelägarna är överens om hur samboegendomen ska fördelas kan ni spara mycket tid och pengar på att själva förrätta bodelningen. På Juridiska Dokument kan ni hitta alla dokument ni behöver för att göra en bodelning i samband med att den ena sambon gått bort.

Klicka här för att komma till de dokument ni kan ha användning för när en nära anhörig har avlidit.

Bodelningsförrättare

Om det skulle uppstå problem eller svårigheter vid förrättningen av bodelningen mellan dig och dödsboet efter din avlidne sambo och ni inte längre är överens, måste ni vända er till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare utsedd. En bodelningsförrättare utses alltid när det inte finns några hinder för att förrätta bodelning, till exempel ett samboavtal. Kan inte ni, tillsammans med bodelningsförrättaren, komma fram till en överenskommelse, kan denne förrätta en tvångsbodelning. Bodelningsförrättaren uppbär lagstadgat arvode för sitt uppdrag vilket ska delas lika mellan dig och dödsboet.

Brytpunkten för en bodelning med anledning av den ena sambons bortgång

Den så kallade brytpunkten, eller den kritiska tidpunkten, för er bodelning är den dagen din sambo avled. Det är den samboegendom som fanns den dagen som ska delas lika mellan er.

Egendom som ska ingå i bodelning mellan sambor

Den egendom som ska delas mellan dig och dödsboet efter din avlidne sambo är den så kallade samboegendomen. Denna omfattar bostad och bohag som är införskaffade gemensamt, för gemensam användning. Här spelar det ingen roll vem som står som ägare eller vilken sambo som har betalat egendomen. Så länge den införskaffats för att ni skulle använda den tillsammans ska den delas lika. Har en av er flyttat in i den andre sambons bostad som denne ägde sen tidigare, räknas den således inte som samboegendom. Bohag som ingår i samboegendom är t ex möbler, husgeråd och annat som anskaffats till hemmet gemensamt under samboförhållandet. Egna tillgångar och bohag ni hade med er när ni inledde ert samboförhållande och egendomar såsom bilar, båtar, sommarstugor, bankmedel och aktier är exempel på sådant som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor.

Trots att all samboegendom ska delas lika i en bodelning är det många som endast fördelar den gemensamma bostaden mellan parterna i bodelningen och fördelar resterande samboegendom enligt vem som äger vad. Här kan ni läsa om hur man räknar ut bodelningslikvid för endast bostad i en bodelning vid ena sambons bortgång.

Skevdelning i bodelning mellan sambor

Huvudregeln i en bodelning mellan sambor är som sagt att all samboegendom ska delas lika mellan parterna, men ingen regel utan undantag. I sambolagen finns två regler om skevdelning: 15§ samt 18§.

15§ säger att om det är oskäligt för den ena sambon att överlåta sin egendom till den andre, med hänsyn till förhållandets längd och parternas ekonomiska förhållande, ska den sambon få behålla mer av sin egendom. Vill man åberopa denna regel innebär det oftast att parterna inte gör sin bodelning själva utan har ansökt om en bodelningsförrättare som i så fall ska ta beslut om detta. Bodelningsförrättarens beslut kan alltid överklagas vilket medför att det i så fall kommer att bli en förhandling i domstol.

18§ gäller endast när det gäller en bodelning i samband med den ena sambons bortgång och benämns även som lilla prisbasbeloppsregeln. Den innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att erhålla samboegendom till ett nettovärde som motsvarar två gånger det aktuella prisbasbeloppet (pbb) (Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor). Om nettovärdet på samboegendomen endast uppgår till två pbb får alltså den efterlevande sambon behålla all egendom. Om andelsberäkningen visar ett lägre belopp än två pbb ska det fyllas på upp till det rätta beloppet och om nettotillgångarna är lägre än två pbb får den efterlevande sambon nöja sig med det.

Skulder i samband med bodelning mellan sambor

De skulder som är avdragsgilla i en bodelning mellan sambor är sådana skulder som hänför sig till samboegendomen, exempelvis bolån gällande gemensam bostad.

Enligt 13§ i sambolagen kan dock skulder som hänför till annan egendom också vara avdragsgilla om en sambos övriga egendom inte kan täcka de skulder som finns. Denna regel finns för att skydda eventuella fordringsägare. Den del som inte täcks av övrig egendom ska då dras av för den sambon i bodelningen.

Exempel: Sambo 1 har ett studielån på 200 000 kronor samt övriga tillgångar förutom samboegendom, till ett värde av 150 000 kronor. I bodelningen kan därför 50 000 kronor vara avdragsgilla för den sambon utöver de skulder som hör till samboegendomen.

Bodelningens olika moment

Att förrätta en bodelning innebär vanligtvis att nedanstående moment genomförs för att slutligen klargöra allt i ett bodelningsavtal. Många väljer att förenkla stegen, men vi presenterar dem så som de ska ske om man vill förrätta bodelningen enligt konstens alla regler.

 • Bouppteckning – I en bouppteckning utreder ni vilken samboegendom som finns samt de skulder som härrör från samboegendomen vid brytpunkten.
 • Andelsberäkning – Värdera samboegendomen och dra av de eventuella skulder som finns.
 • Lottläggning – Bestäm hur samboegendomen ska fördelas mellan parterna.
 • Bodelningsavtal – Fastställ fördelningen av samboegendomen enligt lottläggningen i ett bodelningsavtal.

Det är som tidigare nämnts mycket vanligt att endast den gemensamma bostaden delas enligt lag och att övrig samboegendom tillfaller den make som äger den. Klicka här för att läsa om hur man räknar ut bodelningslikvid gällande endast gemensam bostad vid ena sambons bortgång.

Bouppteckning

Så nära brytpunkten som möjligt kan en förteckning upprättas över samboegendomen, dess marknadsvärde och de eventuella skulder som hänförs till denna. Detta kallas för att upprätta en bouppteckning. En bouppteckning ska även upprättas enligt lag när en person avlider, och denna kan ni med fördel använda om ni vill, efter att den är upprättad och registrerad hos Skatteverket. Har en begäran om bodelning gjorts av den efterlevande sambon ska nämligen dennes del av samboegendomen också antecknas i bouppteckningen efter den avlidne. Det går dock lika bra att vid upprättandet av det slutgiltiga bodelningsavtalet göra en enklare utredning av samboegendomen och de eventuella skulder som hör till denna. Enligt praxis används som sagt marknadsvärde på samboegendomen i bouppteckningen. Kom då ihåg att om ni använder en bouppteckning som upprättats långt före den slutgiltiga bodelningsförrättningen måste eventuellt en justering av marknadsvärdet göras vid förrättningen.

Exempel på bouppteckning:

Följande samboegendom fanns vid brytdatumet:
Sovrumsmöblemang värderat till 10 000 kronor.
Dator värderad till 10 000 kronor.
Matsalsmöblemang värderat till 3 500 kronor.
Köksutrustning (tallrikar, glas, bestick, mixer osv) till ett totalt värde av 15 000 kronor.
Tv, 55´´, Sony, inklusive tv-konsol värderat till 20 000 kronor.
Vardagsrumsmöblemang värderat till 11 500 kronor.
Övrigt bohag värderat till 15 000 kronor.
Bostad med överenskommet marknadsvärde om 2 000 000 kronor.
Totalt marknadsvärde på samboegendomen vid brytdatumet: 2 085 000 kronor.
Skulder knutna till samboegendomen vid brytdatumet:
Avbetalning tv samt tv-spelkonsol, resterande skuld är 15 000 kronor.
Kvarvarande bolån 800 000 kronor.

Många väljer att endast förrätta bodelning gällande den gemensamma bostaden och delar upp övrig samboegendom enligt överenskommelse utan att beräkna bodelningslikvid för denna egendom. Klicka här för att läsa om hur ni räknar ut bodelningslikvid gällande endast bostad vid den ena sambons bortgång.

Denna bouppteckning är inget som ska bifogas er bodelning, men kan vara bra att ha kvar för ert eget bruk. Upprätta den därför i två exemplar, underteckna dem och få dem gärna bevittnade. Det är inget formkrav alls, men kan alltid vara bra ut bevissynpunkt. Bevara sedan bouppteckningen tillsammans med ert bodelningsavtal.

Andelsberäkning

I en andelsberäkning avräknar man de skulder som hör till samboegendomen från det värde ni kommit överens om att den ska ha, för att få fram ett nettovärde som sedan ska delas på två. Då har ni räknat ut vilket värde vardera part ska erhålla av samboegendomen.

Nedan presenterar vi två olika andelsberäkningar: En andelsberäkning där endast bohaget ingår (Uträkning 1) och en andelsberäkning av den gemensamma bostaden (Uträkning 2).Klicka här om ni endast vill räkna ut bodelningslikvid gällande er gemensamma bostad och kommer att fördela övrig samboegendom enligt överenskommelse.

Exempel på andelsberäkning:

Uträkning 1, andelsberäkning av gemensamt bohag:

Samboegendomens marknadsvärde gällande bohag uppgick till 85 000 kronor enligt beräkningen ovan. Detta ska minskas med de skulder som finns knutna till den samboegendomen, det vill säga 15 000 kronor. Kom ihåg att reglera marknadsvärdet om bouppteckningen är gjord långt före bodelningsförrättningen.

85 000 kronor – 15 000 kronor = 70 000 kronor, vilket är samboegendomens nettovärde gällande bohaget.

Vardera sambo ska således erhålla en andel värd 35 000 kr ur bohaget, eftersom 70 000 kronor / 2 = 35 000 kronor.

Uträkning 2, andelsberäkning av gemensam bostad:

Ni behöver veta dessa uppgifter för att kunna göra er andelsberäkning:

 • Bostadens aktuella marknadsvärde
 • Bostadens inköpspris.
 • Eventuell summa av renoveringar gjorda de senaste fem åren.
 • Försäljningskostnader som hade uppstått vid en försäljning.
 • Summan av eventuella lån som hör till bostaden.

För att räkna ut nettovärdet gällande bostad måste ni först räkna ut bostadens värde. Det får ni genom att från bostadens marknadsvärde göra avdrag för latent skatt samt fiktiva försäljningskostnader. Ni ska alltså iscensätta en fiktiv försäljning. Den latenta skatten är den reavinstskatt som hade uppkommit om bostaden verkligen hade sålts till tredje person, och fiktiva försäljningskostnader är de kostnader som hade uppstått vid denna försäljning, exempelvis mäklararvode. Den latenta skatten ska alltså inte betalas av någon av parterna i dagsläget, utan kommer att betalas i sin helhet av den part som övertar bostaden, den dagen denne eventuellt säljer bostaden.

Formeln för att erhålla bostadens värde är således: Marknadsvärde – Latent skatt – Försäljningskostnader = Bostadens värde.

Den latenta skatten räknar ni ut genom att först räkna ut vinsten. Från marknadsvärdet drar ni då av bostadens inköpspris, eventuella renoveringskostnader som gjorts de senaste fem åren och som det finns kvitton på samt fiktiva försäljningskostnader.

Formeln för att erhålla vinsten är således: Marknadsvärde – Inköpspris – Renoveringskostnader – Försäljningskostnader = Vinst.

Den latenta skatten, det vill säga den reavinstskatt som hade utgått vid en reell försäljning, är 22% av vinsten.

Formeln för att erhålla den latenta skatten är således: Vinst x 0,22 = Latent skatt, att sätta in i formeln för att erhålla bostadens värde ovan.

När ni räknat ut värdet på bostaden ska ni göra avdrag för eventuella lån som finns samt försäljningskostnader för att erhålla nettovärdet på bostaden.

Formeln för att erhålla bostadens nettovärde är således: Bostadens värde – lån = Nettovärde.

Nettovärdet delat i två är vad var och en av parterna ska erhålla gällande den gemensamma bostaden. Om du som den efterlevande sambon tar över bostaden är detta således den bodelningslikvid du ska ersätta dödsboet med och vice versa.

Formeln för att erhålla vad var och en av parterna ska erhålla gällande den gemensamma bostaden är således: Nettovärde / 2 = Andelsvärde.

Exempel:

Bostadens marknadsvärde enligt bouppteckningen ovan uppgick till 2 000 000 kronor och bostadens inköpspris var 1 000 000 kronor. En stor renovering har gjorts under de senaste fem åren och det finns kvitton på inköp för 200 000 kronor. Efter kontakt med en mäklare har ni fått veta att den totala kostnaden för en försäljning av er bostad skulle kosta 100 000 kronor.

Vi inleder med att räkna ut den latenta skatten, det vill säga 22% av vinsten.
2 000 000 – 1 000 000 – 200 000 – 100 000 = 700 000 kronor, vilket är vinsten på bostaden.
Reavinstskatten är 22% av vinsten, därför multipliceras vinsten med 0,22:
700 000 x 0,22 = 154 000 kronor, att lägga in som den latenta skatten i formeln för att räkna ut bostadens värde.

Uträkningen för att få fram bostadens värde är således denna:
2 000 000 – 154 000 – 100 000 = 1 746 000 kronor.

Bostadens värde är således 1 746 000 kronor.

Nettovärdet framkommer därefter genom att göra avdrag för eventuella bostadslån som finns från bostadens värde. Det lån som finns kvar är i vårt exempel 800 000 kronor.
1 746 000 – 800 000 = 946 000 kronor, vilket är bostadens nettovärde.

Vardera sambo ska således erhålla en andel värd 473 000 kronor gällande bostaden. Hade endast bostaden varit den egendom som hade delats på är detta alltså den bodelningslikvid som den part som tar över bostaden ska ersätta den andre med i bodelningen.

Om både gemensam bostad och gemensamt bohag hade fördelats är den totala andel som vardera sambo ska erhålla av den totala samboegendomen därmed 508 000 kronor. (473 000 kr + 35 000 kr)

Glöm inte bort att kontrollera huruvida det finns en reavinstskatt som ska beaktas vid överlåtelsen. Information om detta finns på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Er andelsberäkning ska inte framkomma i bodelningsavtalet, men vi rekommenderar att ni skriver ut var sitt exemplar, skriver under det samt, om möjligt, får det bevittnat. Därefter kan ni förvara det tillsammans med era respektive bodelningsavtal för att visa upp om någon påstår att en uträkning inte gjorts.

Lottläggning

När ni räknat ut parternas respektive andelar i boet ska samboegendomen lottläggas. Det innebär att ni fördelar samboegendomen mellan parterna enligt överenskommelse, så att vardera part erhåller samboegendom motsvarande den andel de ska erhålla.

Så långt det går är det brukligt att egendom tilldelas den sambo som äger den förutom vad gäller den gemensamma bostaden. Om den efterlevande sambon vill och kan ta över den gemensamma bostaden ska så ske. Dödsboet kan således inte hävda att det vill ta över den eller att det behöver bostaden bäst. För att efterlevande sambo ska kunna ta över bostaden krävs givetvis att denne även kan ta över det ekonomiska ansvaret som ett sådant medför, det vill säga de lån som finns samt driftskostnader och en eventuell bodelningslikvid till dödsboet.

Exempel på lottläggning enligt ovanstående beräkningar:

Sambo 1 (Den efterlevande sambon) erhåller följande egendom på sin lott:
Den gemensamma bostaden vars värde beräknades till 1 746 000 kronor.
Tv, 55´´, Sony + tv-spelskonsol värderat till 20 000 kronor.
Totalt värde på samboegendomen är således 1 766 000 kronor.
Sambo 1 övertar kvarvarande bolån på 800 000 kronor samt kvarvarande skuld på tv med mera på 15 000 kronor.
Det totala nettovärdet på samboegendomen som Sambo 1 erhåller är därmed 951 000 kronor.

Sambo 2 (Dödsboet efter den avlidne sambon) erhåller följande egendom på sin lott:
Matsalsmöblemanget värderat till 3 500 kronor.
Köksutrustning värderad till 15 000 kronor.
Vardagsrumsmöblemanget värderat till 11 500 kronor.
Sovrumsmöblemanget värderat till 10 000 kronor.
Dator värderad till 10 000 kronor.
Övrigt bohag värderat till 15 000 kronor.
Totalt nettovärde på samboegendomen är således 65 000 kronor.

Eftersom båda parter ska erhålla lotter värda 508 000 kronor ska den efterlevande sambon därmed betala en bodelningslikvid till dödsboet på 443 000 kronor.

Bodelningsavtal

I bodelningsavtalet klargör ni fördelningen av samboegendomen mellan er. Det är viktigt med ett bodelningsavtal så att i efterhand uppkomna avvikande synpunkter eller krav från såväl dödsboets sida som från efterlevande sambo gällande bodelningen kan undvikas. Därutöver krävs ett bodelningsavtal även av såväl bank som lantmäteri/bostadsrättsförening/hyresvärd när en bostad ingår i bodelningen. Det är då det överlåtelseavtal, som används för att byta ägare/hyresgäst samt för att lägga om eventuella lån, som finns knutna till bostaden. För dödsboets del innebär bodelningsavtalet även att det klargörs vad den avlidnes kvarlåtenskap består av inför det nu kommande arvskiftet.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal mellan sambor med anledning av att den ena sambon avlidit.

På Juridiska Dokument kan ni läsa om, samt ladda ner, de dokument som kan behövas när en närstående går bort. Klicka här för att läsa mer.

SkilsmässoansökanSkilsmässoansökan – Har ni inga hemmavarande barn under 16 år så kan er skilsmässa fullbordas utan betänketid. Om någon av er har hemmavarande barn under 16 år så utgår alltid en betänketid på mellan ett halvår och ett år. När betänketiden gått ut så måste ni lämna in en fullföljdsansökan för att er skilsmässa skall fullbordas. Lämnar ni inte in en fullföljdsansökan efter betänketiden så avskriver tingsrätten ert ärende.

Klicka här för att ladda ner en skilsmässoansökan på Juridiska Dokument!

På Juridiska Dokument kan ni även ladda ner ett bodelningsavtal som är speciellt upprättat för makar med vilket ni själva kan förrätta er bodelning.

Alla dokument på juridiska dokument är upprättande av jurister och dokumenten är garanterat juridiskt korrekta.

Giftorätten mellan makar

Giftorätt mellan makar

Giftorätt inträder vid äktenskapets ingående och den omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar, under förutsättning att inget annat avtalats mellan makarna genom ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord avtalar makarna om att egendom ska utgöra enskild egendom i stället för giftorättsgods. Den enskilda egendomen ska senare inte ingå i en bodelning makarna emellan, till skillnad från giftorättsgodset. Egendom kan även vara enskild genom villkor i gåvobrev eller villkor i testamente. Det kan också finnas villkor gällande försäkringar som gör att de utgör enskild egendom.

Det finns en utspridd vanföreställning om att giftorätt är detsamma som samäganderätt. Så är inte fallet. Under äktenskapet äger vardera maken sin egendom och svarar för sina egna skulder vilket framgår av äktenskapsbalken 1 kap. 3 §: Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Giftorätten innebär alltså inte att att makarna äger en andel i den andre makens egendom utan att makarna har rätt till halva nettovärdet av varandras egendom i en bodelning.

Att makarna själva råder över sin egendom under äktenskapet innebär dock inte att makarna kan förfara hur som helst med sin egendom. Äktenskapsbalken 1 kap. 4 §: Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Det råder således en upplysningsplikt mellan makarna.

I äktenskapsbalken 7 kap. 5 § finns dock inskränkningar vad gäller fast egendom:

5 § En make får inte utan den andra makens samtycke
1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,
2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller
3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag.

Ovanstående krav på samtycke gäller även efter äktenskapsskillnad fram tills dess bodelning har förrättats.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som nämns i ovanstående artikel!

Vad ingår i en bodelning?Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad som ingår i en bodelning mellan makar och i ett samboförhållande.

Vad ingår i en bodelning mellan makar

Äkta makar delar oftast upp giftorättsgods i godo med därtill hörande skuldansvar. Giftorättsgods av högre värden som till exempel bostad eller bil preciseras mer detaljerat i bodelningshandlingen med därtill hörande skulder.

Det är vanligt att makarna bestämmer att de skall svara för de skulder som belöper på det giftorättsgods som de tilldelats vid bodelningen. Slutligen brukar vardera maken behålla ansvaret för sina skulder.

Ladda ner ett bodelningsavtal för makar!

 

Vad ingår i en bodelning mellan sambor

Vad gäller sambor så sker bodelning på begäran av sambo efter separation eller dödsfall. Om ingen av samborna begärt bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde förlorar de rätten till bodelning och vardera parten behåller sin egendom. Vid bodelning mellan sambor är det bara samboegendomen som bodelas.

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!

 

När ni laddar ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument så kan ni alltid känna er trygga. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens och instruktioner medföljer alltid.

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!Om ni bestämt er för att skiljas så skall ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör.

Så här går ni tillväga:

 1. Beställ personbevis på Skatteverkets hemsida: Skatteverket.se.
 2. Ladda ner blanketten ”Äktenskapsskillnad” på Juridiska Dokument. Alla instruktioner som ni behöver i övrigt medföljer detta dokument.
 3. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto.
 4. Skicka blanketten till tingsrätten tillsammans med era personbevis.

Skiljas utan barn

Under förutsättning att ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt utan betänketid.

Skiljas med barn

Har någon av er hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas så får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Om ni har ansökt om betänketid eller om tingsrätten dömt till betänketid så måste ni ansöka om fullföljd av er ansökan för att tingsrätten skall döma till äktenskapsskillnad mellan er. Ansökan om fullföljd måste göras skriftligt inom ett år efter att ni lämnat in er ansökan om äktenskapsskillnad, annars förblir ni gifta.

Klicka här för att ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

 

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar

Skall du och din make/maka bodela? Om ni är överens om att ni skall göra en bodelning så ombesörjer ni enkelt denna på egen hand med hjälp av ett bodelningsavtal. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål.

Vårt bodelningsavtal för makar är anpassat för:

 • Bodelning under bestående äktenskap
 • Bodelning i samband med skilsmässa

Det är enkelt att beställa ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument. Nedanstående film visar hur det fungerar.

 

Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!