Bodelning vid skilsmässa
Bodelning vid skilsmässa – En skilsmässa är oftast väldigt uppslitande, men kan också bli onödigt dyr. Ni kan dock förenkla processen genom att ladda ner alla dokument som ni behöver på Juridiska Dokument:

Många glömmer bort att göra en formell bodelning vid skilsmässa. Om ni låter bli att skriva ett bodelningsavtal vid er skilsmässa så kan ni råka ut för allehanda otrevligheter. Exempelvis innebär det i lagens mening att ni inte avslutat era ekonomiska mellanhavanden och då finns det alltid en risk att någon av parterna kommer med ekonomiska krav långt efter er skilsmässa. Det är alltså väldigt viktigt att ni upprättar ett bodelningsavtal vid skilsmässan.

Läs mer om bodelning vid skilsmässa här på Bodelning.nu!

Bodelning blankett - Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Bodelning blankett – Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. Vanligen bör ni göra en bodelning om ni separerar oavsett om ni är gifta eller sambor. Äkta makar kan även göra en bodelning under bestående äktenskap.

Vid en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla bodelningen till Skatteverket. Därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Både sambor och äkta makar bör upprätta ett bodelningsavtal vid en separation så ni har bevis för att bodelningen är gjord. Med ett bodelningsavtal försäkrar ni er emot att det blir konflikter mellan er framöver.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Bodelning blankett

Bodelning mellan makar

I det bodelningsavtal mellan makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni behöver för en juridiskt korrekt bodelning under äktenskapet:

 • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskap måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni gör er bodelning.
 • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur er egendom skall fördelas.
 • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet när ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
 • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår de dokument som krävs vid en bodelning vid skilsmässa:

 • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur giftorättsgodset skall fördelas er emellan.
 • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
 • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Bodelning mellan sambor

Som tidigare nämnts så kan även ett bodelningsavtal för sambor laddas ner på Juridiska Dokument. Vid en bodelning mellan sambor är det dock endast samboegendomen som skall ingå i bodelningen. Samboegendom är sådan egendom som samborna har införskaffat för det gemensamma boendet. Ett bodelningsavtal är viktigt även för sambor, inte minst för att ingen av samborna skall kunna komma och kräva något i efterhand.

De bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument samt hur registreringsförfarandet går till.

Bodelning vid skilsmässaBodelning vid skilsmässa ska göras efter att domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En av makarna kan dock kräva att bodelning vid skilsmässa ska ske direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa skall alltid göras skriftligen. Det är viktigt att ni inte låter bli eller glömmer bort att upprätta ett bodelningsavtal eftersom den andra parten då kan återkomma med krav långt efter er äktenskapsskillnad. Det blir även av förklarliga skäl svårare att utreda boets tillgångar och skulder vid tidpunkten för er ansökan om äktenskapsskillnad om lång tid förflutit sedan dess.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal som ger er möjlighet att själva förrätta er bodelning och därmed slippa dyra och onödiga kostnader i form av advokatarvoden mm. Med bodelningshandlingen följer givetvis detaljerade instruktioner vilket gör det enkelt för er att genomföra er bodelning helt på egen hand.

Utgångspunkten vid bodelning vid skilsmässa är att ni ska dela det giftorättsgods som ni ägde vid er ansökan om skilsmässa enligt likadelningsprincipen, det vill säga i lika stora delar er emellan. Här avses nettogiftorättsgodset vilket innebär att skulderna först skall avräknas från respektive makes giftorättsgods innan bodelningen skall göras.

Lagstiftaren har tagit hänsyn till det opraktiska i att vardera maken skall ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Därför läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Den make som har mer nettogiftorättsgods än den andre skall därefter ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister på Thorlund Juristbyrå så ni kan vara tryggt förvissade om att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. I paketet för bodelning ingår alla de dokument som ni har användning av vid bodelningen såsom:

 • Bodelningsavtal
 • Registreringsbrev
 • Ansökan om lagfart

Vi vågar lova att Juridiska Dokuments paket för bodelning är det mest prisvärda på marknaden.

Besök Juridiska Dokument för mer information om bodelning vid skilsmässa!

 

Skilsmässa bodelning

Skilsmässa bodelning – Att skiljas är aldrig enkelt. De oundvikliga känslostormarna underlättar knappast. Det är fullt normalt att känna sig arg, besviken och ledsen. Men det är bra om ni ändå kan samtala rationellt och vara lite lyhörda för varandra. Ni kan spara mycket kraft och pengar om ni kan förmå er att diskutera er skilsmässa och komma överens om en rättvis bodelning av ert giftorättsgods.

Tidpunkten för bodelning vid skilsmässa

Lagen stadgar att bodelning vid skilsmässa skall göras när äktenskapet är upplöst genom att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Om makarna låter bli att göra en bodelning så sker dock inget i rättslig mening. Det finns heller ingen tidsfrist inom vilken bodelningen måste göras. Efter äktenskapsskillnad har ena maken dock rätt att kräva bodelning. Om den andra maken vägrar att medverka att samarbeta kan ena maken inge en ansökan om bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kommer inledningsvis att medla mellan makarna men har också behörighet att genomföra en tvångsbodelning om samarbetsviljan inte finns.

Huvudregeln är att giftorättsgodset skall delas lika mellan makarna. Innan så sker skall dock eventuella skulder räknas bort. Vill ni ha mer detaljerad information hur ni själva kan göra er bodelning vid skilsmässa så finns det på följande informationssida: Bodelning vid skilsmässa.

Behöver vi juridisk rådgivning för att skiljas?

Nej, det enda ni bör vara noga med är att ni använder er av garanterat juridiskt korrekta dokument. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid er skilsmässa. Detaljerade instruktioner medföljer och skulle ni ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434 så hjälper vi er med era frågor. Ni kan läsa mer om respektive dokument på produktsidorna:

 

 

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om ni inte kommer överens om hur bodelningen ska gå till eller om din partner helt vägrar att medverka till att en bodelning kommer till stånd kan du lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten.

Till att börja med vill vi poängtera att ni inte behöver någon bodelningsförrättare om ni är överens om hur ni ska göra er bodelning. I så fall kan ni få till stånd er bodelning både billigt och enkelt genom att ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Kommer ni inte överens så kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Dokument för detta ändamål finns även det för nedladdning på Juridiska Dokument:

Efter att ha mottagit din ansökan så utser tingsrätten en jurist som får i uppdrag att förrätta er bodelning. Till att börja med försöker bodelningsförrättaren få till stånd en överenskommelse er emellan. Om detta misslyckas så kan han eller hon göra en tvångsbodelning.

Kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas av parterna. Även om det är du som lämnat in ansökan så fördelas ändå kostnaden för förrättaren lika mellan dig och din partner. Bodelningsförrättaren kan dock bestämma kostnaderna ska fördelas annorlunda om:

 • Den ena parten drar ut på ärendet i onödan och inte inkommer med de uppgifter till bodelningsförrättaren som han eller hon har blivit ombedd att göra.
 • Om parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till detta.

Besök gärna Juridiska Dokument för mer information!

 

Sambolagen bodelning

Sambolagen bodelning

När ett samboförhållande upplöses kan samborna begära bodelning. En sådan begäran måste göras inom ett år efter samboförhållandets upplösning. I en bodelning mellan sambor ingår den sk. samboegendomen, vilken inkluderar parets gemensamma bostad samt det bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Med gemensam bostad avses permanentbostad, inte fritidshus. Övrig egendom ingår inte i en bodelning mellan sambor vilket innebär att var och en i övrigt behåller sin respektive egendom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för bodelning mellan sambor!

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är utfärdat av en jurist med specialkompetens och det medföljer naturligtvis detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Skilja sigAtt skilja sig kan vara enkelt men den kan också vara oerhört komplicerat och uppslitande. Om ni är överens om att ta ut skilsmässa så är den juridiska processen inte så komplicerad. Det finns flera fördelar med att minimera de känslomässiga aspekterna av skilsmässan. Har ni barn så vinner hela familjen på att processen går lugnt tillväga.

Att skilja sig

Enklaste sättet att skilja sig är att ni gör en ansökan om äktenskapsskillnad. Skulle ni inte vara överens kan du begära skilsmässa genom att ansöka om stämning av din make/maka och yrka på en dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för mer information om hur du gör en ansökan om äktenskapsskillnad!

Betänketid

Har ni hemmavarande barn under 16 år utgår alltid betänketid på minst ett halvår och högst ett år. Om beslutet om skilsmässa står fast när betänketiden gått ut ska tingsrätten meddelas genom att en fullföljdsansökan lämnas in. Detta kan ske tidigast efter att sex månader av betänketiden har passerat. Lämnar du inte in en fullföljdsansökan när det gått mer än ett år efter att betänketiden börjat löpa avskrivs ärendet av tingsrätten.

Omedelbar skilsmässa

Om du och din make/maka bott på varsitt håll under minst två år finns möjlighet att ansöka om omedelbar skilsmässa. Detta gäller även om det finns underåriga barn eller om parterna inte är överens.

Vilka dokument behövs för att skilja sig?

På Juridiska Dokument kan du ladda ner de dokument ni behöver för att skilja er:

Har du frågor om vilka dokument du behöver så ring gärna Carola Rönnqvist på 040-976434 så hjälper hon dig. Lycka till!

 

Bodelning av fastighet

Bodelning av fastighet med bodelningsavtal från Juridiska Dokument!Bodelning av fastighet – Mellan makar så görs bodelning av fastighet vanligen i samband under bestående äktenskap eller i samband med äktenskapsskillnad. Vad gäller sambor så görs en bodelning i samband med att samborna separerar om någon av samborna gör en begäran om detta.

Värdering av hus vid bodelning

Vid värdering av hus vid bodelning skall ni utgå från fastighetens marknadsvärde. Det kan vara svårt att uppskatta fastighetens marknadsvärde utan att lägga ut fastigheten till försäljning. Om ni inte avser att sälja fastigheten så måste ni komma överens om fastighetens marknadsvärde. En bra lösning är då att ni anlitar en värderingsman som på objektiva grunder kan värdera fastigheten.

När ni är överens om fastighetens marknadsvärde är det brukligt att från detta värde dra bort:

 • Den latenta skatten – Den skatt som säljaren behövt betala om fastigheten de facto såldes.
 • Beräknade försäljningskostnader – De kostnader som skulle uppkommit i samband med försäljningen av fastigheten, såsom exempelvis kostnad för mäklare mm.

Ni kan enkelt själva göra en bodelning med hjälp av bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument!

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet – Avser ni att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av vårt bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument.

Genom en bodelning under äktenskapet kan äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Det kan också bara vara så att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. En annan vanlig anledning är att ena maken driver en näringsverksamhet och bodelningen syftar då till att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs.

Är det svårt att själv göra en bodelning under äktenskapet?

Nej, det är faktiskt relativt enkelt att själv göra en bodelning om ni använder er av det bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument. Förutom detaljerade instruktioner så ingår även flera andra dokument som ni kan ha användning för vid er bodelning, såsom exempelvis ansökan om lagfart.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!

 

SkilsmässaUnder 2014 tog cirka 24 000 par ut skilsmässa i Sverige. Att skiljas kan vara både dyrt, krångligt och uppslitande. Är ni överens om att skiljas så kan ni dock minimera kostnaderna både ekonomiskt och känslomässigt. Ett enkelt sätt att ansöka om skilsmässa är att använda det dokumentpaket som finns för nedladdning på Juridiska Dokument.

Med dokumentpaketet får ni tre olika ansökningar att välja mellan:

 • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för er som inte har barn.
 • Gemensam ansökan om äktenskapsskillnad för er som har barn.
 • Stämningsansökan gällande äktenskapsskillnad för er som inte har barn.
 • Stämningsansökan gällande äktenskapsskillnad för er som har barn.

Därutöver medföljer följande tilläggsdokument:

 • Särlevnadsintyg
 • Ansökan om fullföljd av er ansökan om äktenskapsskillnad
 • Återkallelse av er ansökan om äktenskapsskillnad

Dokumenten uppfyller samtliga lagstadgade formkrav och är upprättat av en jurist med specialkompetens. Naturligtvis medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i er ansökan om skilsmässa.

I samband med er ansökan om äktenskapsskillnad bör ni även göra en bodelning. Mer information om bodelning samt dokument för detta ändamål finns här: Bodelningsavtal mellan makar.

Klicka här för mer information om vår ansökan om äktenskapsskillnad!