Bodelning - Gratis juridisk information om bodelning och bodelningsavtalBodelning

Syftet med Bodelning.nu är att ge våra läsare en övergripande information om hur de kan göra en bodelning själva.

Informationen som vi ger skall inte ses som uttömmande eftersom bodelning i vissa fall kan ge upphov till komplicerade juridiska problemställningar.

Vi kan här bara ge en introduktion till bodelning. För mer detaljerad information samt bodelningsavtal hänvisar vi till Juridiska Dokument.

Bodelning under äktenskap - Bodelning under pågående äktenskap. Ladda ner bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Bodelning under äktenskap är möjligt under följande förutsättningar:

  1. Makarna måste vara överens om att göra en bodelning under äktenskapet samt
  2. vara överens om hur egendomen skall fördelas.

Möjliga skäl för bodelning under äktenskap?

Det finns flera skäl för makarna att göra en bodelning under bestående äktenskap. Här är några exempel:

  • Det kan vara så enkelt att makarna vill klargöra ägarförhållandena sinsemellan
  • Makarna kan ha ett behov av att markera ekonomisk självständighet
  • Det kan vara en förberedande åtgärd inför en inte omedelbart förestående skilsmässa

Vi rekommenderar att ni använder er av de bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument om ni skall göra en bodelning under bestående äktenskap. Dessa bodelningsavtal är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras alltid i takt med att lagstiftningen förändras.

Tillvägagångssätt vid bodelning under bestående äktenskap

När ni skall göra en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla detta till Skatteverket. Då er anmälan är registrerad kan ni förrätta själva bodelningen, dvs fördela egendomen såsom ni har kommit överens om samt underteckna ert bodelningsavtal. Därefter skickar ni bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering. Efter att Skatteverket registrerat ert bodelningsavtal får ni tillbaka bodelningsavtalet.

Ladda ner alla dokument ni behöver för en bodelning under äktenskap på Juridiska Dokument!

 

Skiljas | Det är fullt möjligt att skilja sig utan att blanda in en advokat eller jurister.Behöver vi en advokat när vi ska skiljas? Det är inte säkert att ni behöver en advokat när ni skall skiljas. Under förutsättning att ni är överens om att ta ut skilsmässa och att ni kan diskutera och lösa problem på ett förnuftigt sätt sinsemellan så kan ni skilja er utan att blanda in jurister.

En skilsmässa är känslomässig men mycket underlättas om ni kan samarbeta kring det rent praktiska. Ni är två vuxna individer och ni behöver inte bråka för sakens skull. Speciellt inte om ni har allt att vinna båda två på att processen går så lugnt och smidigt som möjligt.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner både en ansökan om skilsmässa och ett bodelningsavtal.

Båda dessa dokument är upprättade av jurister med specialkompetens och givetvis medföljer detaljerade instruktioner. Om ni efter att ha tagit del av instruktionerna mot förmodan skulle ha några frågor är ni alltid välkomna att kontakta oss så hjälper vi er.

På Juridiska Dokument kan ni beställa alla dokument ni behöver för att skiljas!

 

Ansökan om bodelningsförrättareAnsökan om bodelningsförrättare – Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den egendom som skall bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer därefter ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Om någon av er vill överklaga bodelningsförrättarens förslag så har ni fyra veckor på er att göra detta innan det vinner laga kraft.

Ansökan om bodelningsförrättare

Behöver du ansöka om bodelningsförrättare så har vi ansökningshandlingar för detta ändamål:

Behöver ni bodelningsavtal så har vi detta för både gifta och sambor.

För äkta makar har vi också alla handlingar som ni behöver vid en ansökan om äktenskapsskillnad.

Bodelning exempelBodelning exempel – I denna artikel kommer vi att ge er ett exempel på hur en bodelning kan se ut. Vårt exempel rör en bodelning mellan äkta makar. Om ni är sambor kan ni läsa mer om bodelning mellan sambor här.

Vad ingår i bodelningen

Det är bara egendom som fanns i makarnas ägo den dag då talan om skilsmässa väcktes som skall ingå i bodelningen. Om egendom förvärvats eller skulder uppkommit efter detta datum så ingår det inte i bodelningen. Det är bara makarnas giftorättsgods som skall ingå i bodelningen. Om de i ett äktenskapsförord avtalat att viss eller all egendom skall vara enskild ingår denna egendom således inte i bodelning.

Bodelning exempel

Följande är ett exempel på en bodelning vid skilsmässa. Vi utgår från att makarna bara har giftorättsgods för att inte komplicera saker och ting i onödan.

Make A 

Tillgångar  100.000 kronor

Skulder  50.000 kronor

Nettogiftorättsgods  50.000 kronor

Make B

Tillgångar  90.000 kronor

Skulder  20.000 kronor

Nettogiftorättsgods  70.000 kronor

 

Tillsammans har makarna nettogiftorättsgods till ett värde av 120.000 kronor. Vid en bodelning medför då principen om hälftendelning att Make A skall tilldelas 10.000 kronor av Make B:s giftorättsgods.

Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

 

Skulder vid bodelningSkulder vid bodelning – Vid bodelning har en make rätt att från sitt giftorättsgods dra av de skulder han eller hon hade den dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Det finns inget krav på att en skuld måste vara direkt kopplad till giftorättsgodset. När det gäller skulder som är kopplade till enskild egendom finns emellertid bara en mycket begränsad rätt att få täckning ur giftorättsgodset. En make får bara räkna av den del av sina skulder för enskild egendom som är större än det faktiska värdet av den enskilda egendomen.

En skuld skall anses vara kopplad till enskild egendom i det fall:

  • borgenären har särskild förmånsrätt i den enskilda egendomen
  • skulden har kommit till i syfte att bekosta underhåll alternativt förbättring av den enskilda egendomen
  • skulden på annat sätt är kopplad till den enskilda egendomen.

Ett typiskt exempel på särskild förmånsrätt är att den enskilda egendomen fungerar som säkerhet för skulden. Ofta är det pantsättning det är frågan om. Vid bodelningen skall en skuld kopplad till en viss egendom först räknas av från totalen för all enskild egendom. Först därefter får skulden minska värdet av makens giftorättsgods.

Vad gäller värderingen av tillgångar och skulder som makarna hade vid tidpunkten då ansökan om skilsmässa lämnades in, gäller enligt förarbetena till äktenskapsbalken (i lagtexten finns ingen konkret tidpunkt angiven) att de mest aktuella värdena skall användas. I regel innebär det att man använder de värden som tillgångarna har vid tidpunkten då det gemensamma boet anses fullt utrett.

Ladda ner ett bodelningsavtal för makar på Juridiska Dokument!

 

Bodelning sambo

Bodelning samboBodelning sambor – När ett samboförhållande upphör så måste en bodelning påbörjas inom ett år. Om så inte sker så anses rätten till en bodelning ha förverkats.
Det är bara samboegendom, dvs sådan egendom som ni har införskaffat för det gemensamma boendet, som skall bodelas mellan er.

Det finns dock inget krav på att ni måste företa en formell bodelning. Det är vanligt att sambor kommer överens om att dela upp samboegendomen exempelvis så att vardera sambon behåller den samboegendom som denne har införskaffat.

Oavsett hur ni väljer att bodela rent praktiskt så bör ni absolut upprätta ett bodelningsavtal er emellan som ett bevis på att ni har bodelat så att ingen av er kan komma tillbaka senare med nya krav.

I det bodelningsavtal för sambor som finns på Juridiska Dokument så kan ni ange att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen men det finns också möjlighet att exakt redogöra för hur ni fördelat er egendom och skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som eventuellt tilldelas en fastighet genom bodelningen.

Om du och din sambo äger en bostadsrätt, och ni inte skrivit ett samboavtal som undantar bostadsrätten från sambolagens bodelningsregler, så skall denna bodelas. Mer detaljer vad gäller sambolagens bodelningsregler hittar du här.

Om ni är överens om att skiljas är en skilsmässa online ett billigt och bra alternativ.Skilsmässa online – Om ni vill förenkla skilsmässoprocessen så är en skilsmässa online ett mycket bra alternativ. På Juridiska Dokument finns ett komplett paket för skilsmässa som ni kan ladda ner direkt!

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom äktenskapsrätt så ni kan vara tryggt förvissade om att alla dokument är juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdateras också alla dokument i takt med att lagstiftningen förändras och givetvis medföljer detaljerade instruktioner i det kompletta paketet för skilsmässa.

Klicka här för att ladda ner alla dokument ni behöver för att ta ut er skilsmässa online!

Att skiljasAtt skiljas – Här har vi samlat information för dig som står i begrepp att skilja dig. Vi kommer inte att beröra den emotionella sidan av att skiljas utan vi kommer att endast beröra den juridiska delen av en separation.

Om du aldrig separerat förut så är det inte så lätt att veta var du ska börja. Denna artikel vill därför på ett översiktligt sätt besvara några av de frågor som ofta aktualiseras när man står inför en skilsmässa.

Att skiljas som gifta

Ni påbörjar er skilsmässa genom att ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som ni tillhör. Ni behöver inte kontakta någon jurist utan ni kan skriva er ansökan själva. Dokumenten kan ni ladda ner på Juridiska Dokument! Efter att ni laddat ner er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni alltid få hjälp med frågor av Thorlund Juristbyrå AB på telefon 040-976434.

Om ingen av er bor med barn under 16 år och ni är eniga om att skiljas, så kan dom om äktenskapsskillnad meddelas utan betänketid. Har ni däremot hemmavarande barn under 16 år utgår alltid en betänketid på minst sex månader och högst ett år. Vill ni fortfarande skiljas efter betänketiden utgång ska ni meddela tingsrätten om detta genom att lämna in en fullföljdsansökan.

I samband med er skilsmässa ska ni också göra en bodelning. Klicka här för att läsa mer om bodelning vid skilsmässa här på Bodelning.nu!

Att skiljas som sambor

Vad gäller sambor är lagreglerna inte lika detaljerade som vid äktenskap. Ett samboförhållande upphör exempelvis om ni flyttar isär eller någon av er gifter sig. Någon formell skilsmässoansökan ska inte göras.

Däremot är det lika viktigt att göra en formell bodelning när samboförhållandet upphör. Genom en bodelning delar ni upp er samboegendom och skriver ett bodelningsavtal. Därigenom säkerställer du att din exsambo inte kommer med ekonomiska krav i efterhand då ni genom bodelningen avslutat era ekonomiska mellanhavanden. Klicka här för att läsa mer om bodelning mellan sambor här på Bodelning.nu!

På Juridiska Dokument kan du ladda alla dokument ni behöver vid en skilsmässa!

 

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – Skall du och din sambo göra en bodelning? Om du och din sambo kan komma överens så kan ni göra er bodelning själva med hjälp av det bodelningspaketet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument.

Denna film visar hur enkelt det är att beställa ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som eventuellt tilldelas en fastighet i bodelningen. Alla dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!