Bodelning sambo

Bodelning mellan sambor

När ert samboförhållande upphör kan en bodelning ske om någon av er begär det och om ni är överens kan ni själva göra er bodelning. Har ni skrivit ett samboavtal där ni avtalat om att sambolagens bodelningsregler inte ska gälla mellan er ska ingen bodelning göras. Har ni däremot avtalat bort sambolagens bodelningsregler delvis ska givetvis den samboegendom som eventuellt finns delas er emellan i en bodelning.

Observera att en bodelning ska påtalas inom ett år efter att samboförhållandet upphör, annars har du som sambo gått miste om din rätt till bodelning enligt sambolagen. Att påtala en bodelning innebär att någon av samborna ber om att en sådan ska ske. Det bästa är om en påtalan görs skriftligt så att det går att bevisa att den skett. Givetvis gäller även en muntlig påtalan, men sådana kan vara svåra att bevisa. Om ingen av er påtalar att ni önskar göra en bodelning inom ett år efter att ert samboförhållande upphörde behåller var och en sin egendom och rätten till en bodelning enligt sambolagen är förverkad.

När upphör samboförhållandet?

Du är inte sambo enligt lagens mening om du bort tillsammans med någon som du inte har ett förhållande med. Ett samboförhållande upphör således den dagen ni uttalar att ni inte längre är tillsammans. I dagens läge kan det vara svårt att hitta nya bostäder varför många exsambor kan bo tillsammans en tid efter att deras förhållande tagit slut. Själva brytpunkten är som sagt den dagen ni inte längre har ett förhållande.

Behövs en advokat?

Nej, om ni är överens kan ni spara mycket pengar på att själva göra er bodelning. Alla de dokument som behövs vid en bodelning mellan sambor finns att ladda ner på Juridiska Dokument tillsammans med fullständiga anvisningar.

Klicka här för mer information om vårt bodelningsavtal för sambor!

Bodelningsförrättare

Om ni inte kan enas vid delningen av samboegendomen kan ni vända er till tingsrätten för att ansöka om en bodelningsförrättare. Ni kan göra en gemensam ansökan eller så kan endast en av er ansöka om en bodelningsförrättare om den andre sambon inte är samarbetsvillig. Om bodelningsförrättaren misslyckas med att få till stånd en frivillig överenskommelse mellan er kan denne göra en så kallad tvångsbodelning. Då tar bodelningsförrättaren själv beslut om vad som ska ingå i bodelningen, hur samboegendomen ska värderas och hur den ska fördelas mellan er. En bodelningsförrättare är oftast en jurist eller en advokat som uppbär arvode för sitt uppdrag. Den slutgiltiga kostnaden för en bodelningsförrättare varierar eftersom bodelningen kan dra ut på tiden. Kostnaden ska dock delas er emellan trots att båda kanske inte önskar göra en bodelning. Ni kan ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument!

Brytpunkten för bodelning mellan sambor

Bodelningen av samboegendomen ska fördelas mellan er enligt de egendomsförhållanden som var aktuella den dagen då ert samboförhållande upphörde. Den samboegendom som fanns den dagen är den egendom som ska ingå i er bodelning.

Vad ingår i en bodelning mellan sambor?

I en bodelning mellan sambor är det enligt sambolagen endast samboegendom som ska ingå. Denna egendom kallas samboegendom. Samboegendom är gemensam bostad, anskaffad för gemensamt bruk, samt gemensamt bohag, anskaffat för gemensamt bruk. Det saknar således betydelse att endast en av samborna står som ägare till och själv har betalat bostaden om syftet med förvärvet var att ni skulle bo där tillsammans. Har däremot en av er flyttat in i den andres befintliga bostad anses inte denna vara införskaffad för gemensamt bruk och utgör därför inte samboegendom. Inte heller om en ägaröverföring sker er emellan kommer den att utgöra samboegendom. Bohag är möbler och lösöre som finns inne i bostaden.

Givetvis finns det annat som ni kanske äger gemensamt i ert samboförhållande. Sådan egendom äger ni då med samägande och den egendomen ska inte ingå i en bodelning enligt sambolagen. Gemensamma tillgångar som t ex utemöbler, gräsklippare, bilar, sommarstugor, bankmedel, båtar, aktier och så vidare är således samägd egendom som inte omfattas av sambolagen, utan som vid tvist regleras av samäganderättslagen. Vill ni fördela sådan egendom kan ni överföra ägande av fastigheter med gåvobrev, lösa ut varandra till ett överenskommet pris och så vidare.

Egna tillgångar och bohag som var och en av er hade med sig in i ert samboförhållandet hänförs inte till varken samägande eller samboegendom utan tillfaller den sambo som står som ägare till den.

Bodelningens olika moment

  1. Bouppteckning – Ni utreder vilken samboegendom som finns och vilka skulder som hänförs till samboegendomen vid brytpunkten.
  2. Andelsberäkning – Ni värderar samboegendomen och eventuella skulder dras av.
  3. Lottläggning – Ni bestämmer rent konkret hur samboegendomen ska fördelas mellan er.
  4. Bodelningsavtal – Ni fastställer fördelningen av samboegendomen enligt lottläggningen.

Bouppteckning, andelsberäkning och lottläggning av bohag

I anslutning till ert brytdatum kan ni sammanställa en förteckning, det vill säga en bouppteckning, över det gemensamma bohaget och de eventuella skulder som hänförs till detta. Som tidigare nämnts är det endast sådant bohag som skaffats gemensamt för gemensamt bruk som ska ingå i bodelningen. En bouppteckning är en frivillig förteckning som kan vara bra att upprätta om bodelningen inte ska slutföras direkt utan det kommer att dra ut på tiden av olika anledningar. Det vanliga är dock att sambor, vid upprättandet av bodelningsavtalet, gör en enklare utredning av bohaget och eventuella skulder som hör därtill.

Bouppteckningen ska utgå från en ögonblicksbild av ert bohag och de eventuella skulder som kan hänföras till bohaget vid brytpunkten. Samboegendom som avyttrats efter denna tidpunkt ska likväl inkluderas i bouppteckningen medan saker som köpts vid ett senare tillfälle inte ska tas med.

Bohaget värderas vanligen till sitt marknadsvärde den dagen bouppteckningen upprättas då detta är grunden för värdering av egendom vid bodelning enligt praxis.

I bouppteckningen ska även framgå hur eventuell skuldsättning ser ut och i så fall hur skulderna är kopplade till samboegendomen.

Exempel på bouppteckning:
Sovrumsmöblemang: 10 000 kr
Dator: 10 000 kr
Matsalsmöblemang: 3 500 kr
Köksutrustning (tallrikar, glas, mixer, bestick): 15 000 kr
Tv, 55´´, Sony + tv-spelskonsol: 20 000 kr med 15 000 kr kvar på avbetalning
Vardagsrumsmöblemang: 11 500 kr
Övrigt bohag: 15 000 kr

Själva andelsberäkningen består i att bohagets marknadsvärde minskas med de skulder som eventuellt finns kopplade därtill och sedan delas på två.

Exempel, andelsberäkning:
Bohag: värde 85 000 kr
Skulder: 15 000 kr (inköp av tv på avbetalning)
Nettovärde, bohag: 70 000 kr

Vardera sambo ska således erhålla ett värde av 35 000 kr ur samboegendomen.

Lottläggningen sker därefter genom att egendomen fördelas mellan er så att båda parter erhåller bohag till ett värde av 35 000 kronor. Vill någon av er behålla mer av bohaget på sin lott så kan en bodelningslikvid betalas till den andre parten som kompensation för detta.

Beräkning av bodelningslikvid för bostad

Det är vanligt att den ena sambon tar över den gemensamma bostaden då ett samboförhållande upphör. Den sambo som då överlåter sin andel av bostaden ska givetvis kompenseras för detta med en så kallad bodelningslikvid. Vid värdering av bostad i samband med bodelning ska ni utgå från bostadens marknadsvärde. Om ni inte kan komma överens om ett marknadsvärde som båda är nöjda med kan ni använda er av var sin värderingsman för att komma fram till ett rimligt marknadsvärde på objektiva grunder.

När ni är överens om ett marknadsvärde är det brukligt att beräkna bodelningslikviden vilket görs i följande steg:

1. Beräkning av den latenta skatteskulden
2. Beräkning av bostadens nettovärde
3. Beräkning av bodelningslikviden utifrån nettovärdet.
4. Avdrag för eventuellt uppskovsbelopp

Beräkning av den latenta skatteskulden

Den latenta skatteskulden, det vill säga den reavinstskatt som hade uppkommit om bostaden de facto hade sålts, beräknas genom att dess marknadsvärde minskas med
• bostadens inköpspris
• eventuella renoveringskostnader under de fem senaste åren
• eventuella försäljningskostnader, till exempel mäklararvode
Summan som då framkommer är den vinst ni ska beakta i beräkningen. Vinsten ska därefter multipliceras med 0,22 för att erhålla den latenta skatteskulden. Detta är alltså frågan om en fiktiv skatt som räknas fram och dras av, det är ingen skatt som ska betalas i samband med bodelningen. Den sambo som övertar bostaden kommer att få betala kapitalvinstskatt för hela bostaden när denne i sin tur avyttrar den.

Exempel:
Ert överenskomna marknadsvärde 2 000 000 kronor minskas med följande avdrag:
• Bostadens inköpspris: 1 000 000 kronor
• Eventuella renoveringskostnader de 5 senaste åren: 200 000 kronor
• Fiktiva försäljningskostnader (mäklararvode med mera): 100 000 kronor
Vinst efter ovanstående avdrag: 700 000 kronor
Den latenta skatteskulden är 22% av den totala vinsten: 700 000 x 0,22 = 154 000 kronor

Beräkning av bostadens nettovärde

Bostadens nettovärde beräknas sedan genom att marknadsvärdet minskas med
• den latenta skatteskulden
• eventuella försäljningskostnader
• eventuellt lån
Den summa som därmed räknats fram är bostadens nettovärde.

Exempel:
Ert överenskomna marknadsvärde 2 000 000 kronor minskas med följande avdrag:
• Latent skatteskuld: 154 000 kronor
• Fiktiva försäljningskostnader (mäklararvode med mera): 100 000 kronor
• Lån: 800 000 kronor
Bostadens nettovärde blir då: 946 000 kronor

Beräkning av bodelningslikviden utifrån nettovärdet

Bodelningslikvid framkommer när nettovärdet delas med två. Det är den summa som var och en av samborna ska erhålla i bodelningen vad gäller bostaden och således den summa som den sambo som överlåter sin andel av bostaden ska ersättas med i bodelningen.

Exempel:
Bostadens nettovärde: 946 000 kronor
Bostadens nettovärde ska delas lika mellan samborna. (946 000 /2)
Bodelningslikviden blir då: 473 000 kronor

Finns det inget uppskov från tidigare försäljningar som ska tas i beaktande är detta således den slutgiltiga bodelningslikvid som den sambo som överlåter sin andel av bostaden ska ersättas med.

Avdrag för uppskovsbelopp

När en överlåtelse av bostad görs genom bodelning mellan sambor ska eventuellt uppskovsbelopp överföras i sin helhet till den sambo som övertar bostaden. Detta gör den sambo som överlåter sin andel av bostaden i sin deklaration året efter överlåtelsen. I bodelningen ska därför den sambo som överlåter sin andel av bostaden kompensera den andre sambon med halva uppskovsbeloppet.

Bodelningsavtal

Det är viktigt att skriva ett bodelningsavtal i samband med er bodelning även om ni är helt överens om fördelningen av er samboegendom. Det är viktigt av olika skäl. Har en sambo tilldelats en bostad ska detta bestyrkas genom bodelningsavtalet vid till exempel ansökan om lagfart och överlåtelse av bostadsrätt samt de bankärenden som därmed uppstår. En hyresrätt kan, om samboförhållandet upphör, skrivas över till den ena sambon genom ett bodelningsavtal. Hyresvärden kan då inte neka till att godkänna en överlåtelse av hyreskontraktet. Det är också viktigt med bodelningsavtal så att i efterhand uppkomna synpunkter och krav gällande bodelningen kan undvikas.

Ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor!