Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa

Bodelning vid skilsmässa – Bodelning skall ske först när äktenskapet är upplöst efter när tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Dock skall bodelningen göras genast om någon av makarna begär det. Det är ganska vanligt att bodelningen görs under den så kallade betänketiden.

Bodelning vid skilsmässa

Bodelningen görs stegvis:

  1. Bouppteckning – Makarna utreder vilka tillgångar och skulder de har. Den relevanta tidpunkten är tidpunkten då makarna ansökte om äktenskapsskillnad.
  2. Andelsberäkning – Makarna värderar tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen.
  3. Lottläggning – Makarna bestämmer rent konkret hur tillgångarna skall fördelas dem emellan.
  4. Bodelningsavtal – Makarna fastställer bodelningen och lottläggningen.

Huvudregeln är att giftorättsgodset skall delas lika dem emellan. Innan giftorättsgodset delas mellan makarna skall dock eventuella skulder räknas bort.

Bouppteckning

Efter att en ansökan om äktenskapsskillnad lämnats in till tingsrätten bör ni sammanställa en förteckning över de tillgångar och skulder som finns i boet. En bouppteckning är en frivillig handling och det är långt ifrån alla äkta makar som går skilda vägar som upprättar en sådan. Ofta gör makarna i stället vid bodelningen en enklare utredning av tillgångar och skulder. Det är emellertid alltid en god idé att upprätta en bouppteckning, inte minst för att undvika meningsskiljaktigheter kring vilka tillgångar som var och en av makarna faktiskt ägde när skilsmässoansökan lämnades in. Som framgår skall bouppteckningen utgå från en ögonblicksbild av makarnas tillgångar och skulder för tidpunkten när ansökan om äktenskapsskillnad lämnades in. Detta innebär att saker som avyttrats efter denna tidpunkt likväl skall inkluderas i bouppteckningen medan saker som köpts vid ett senare tillfälle inte skall tas med.

I bouppteckningen skall det framgå vilka tillgångar som respektive make äger samt värdet på dessa tillgångar. Det skall även framgå om någon av tillgångarna i boet är enskild egendom och så fall vem av er som äger denna. Därutöver skall det framgå hur skuldsättningen ser ut för respektive make samt om och i så fall hur skuldsättningen är kopplad till respektive makes egendom.

Bodelningsförrättare

Om ni inte kan komma överens vad gäller bodelningen kan du begära att en bodelningsförrättare förordnas av tingsrätten. En bodelningsförrättare försöker alltid först få till stånd en frivillig överenskommelse mellan er. Om detta misslyckas kan bodelningsförrättaren förrätta tvångsdelning. Ni kan ladda ner en ansökan om bodelningsförrättare på Juridiska Dokument.

Andelsberäkning

Vid andelsberäkningen så värderas tillgångarna och skulderna enligt bouppteckningen. Tillgångarna värderas vanligen till sitt marknadsvärde och från dessa tillgångar frånräknas skulderna.

Lottläggning

Vid lottläggningen fördelas de specifika egendomsobjekten mellan makarna.

Behövs en advokat?

Nej, inte om ni är överens. Ovanstående utläggning är naturligtvis bara en kort inblick i hur en bodelning vid skilsmässa går till. Ni kan spara mycket pengar och tid på att ladda ner de dokument och instruktioner ni behöver på Juridiska Dokument. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid en bodelning i samband med en skilsmässa. Där kan ni även ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad.