Bodelning av fastighet (äktenskap)

Bodelning av fastighetBodelning av fastighet görs i samband med skilsmässa eller under bestående äktenskap.

Bodelning av fastighet

Det är vanligt att den ena maken övertar den gemensamma bostaden i samband med bodelningen. Den andra maken skall då givetvis kompenseras ekonomiskt för detta med en så kallad bodelningslikvid.

Bodelning av fastighet - Ladda ner ett bodelningsavtal!Om en fastighet överlåts genom ett bodelningsavtal så behöver inte den överlåtande maken betala någon kapitalvinstskatt. Istället får den make som övertar fastigheten betala kapitalvinstskatt för hela fastigheten när denne i sin tur avyttrar fastigheten. Den ska dock ingå i beräkningen av bodelningslikviden och benämns där som ”latent skatteskuld”

Örjan Teleman som är en auktoritet på området skriver att ”Fastighet skall värderas efter sitt saluvärde med avdrag […] för latent reavinstskatt och beräknade försäljningskostnader.”

Vad menas då med ovanstående? Jo, vid värdering av fastighet i samband med bodelning så skall man utgå från fastighetens marknadsvärde. Av förklarliga skäl kan det vara svårt att exakt veta fastighetens marknadsvärde utan att lägga ut fastigheten till försäljning. Istället måste makarna komma överens om fastighetens marknadsvärde sinsemellan. Ofta använder sig makarna av en värderingsman för att på objektiva grunder komma fram till en rimlig värdering av fastigheten.

När makarna väl är överens om fastighetens marknadsvärde är det brukligt att beräkna bodelningslikviden.

 

Beräkning av bodelningslikvid

Beräkningen av bodelningslikviden görs i 3 steg:

  1. Beräkning av latent skatteskuld
  2. Beräkning av fastighetens nettovärde
  3. Beräkning av bodelningslikviden

Vi åskådliggör beräkningarna med exempel nedan.

 

Beräkning av latent skatteskuld

Av makarna överenskommet marknadsvärde: 2 000 000 kronor

– Fastighetens inköpspris: 1 000 000 kronor

– Eventuella renoveringskostnader de 5 senaste åren: 200 000 kronor

– Fiktiva försäljningskostnader (mäklararvode mm): 100 000 kronor

Total vinst efter ovanstående avdrag: 700 000 kronor

Den latenta skatteskulden är 22% av den totala vinsten: 154 000 kronor

 

Beräkning av fastighetens nettovärde

Av makarna överenskommet marknadsvärde: 2 000 000 kronor

– Den latenta skatteskulden: 154 000 kronor

– Fiktiva försäljningskostnader (mäklararvode mm): 100 000 kronor

– Eventuella lån: 800 000 kronor

Fastighetens nettovärde blir då: 946 000 kronor

 

Beräkning av bodelningslikvid

Fastighetens nettovärde: 946 000 kronor

Fastighetens nettovärde ska delas lika mellan makarna. (946 000 /2)

Bodelningslikviden blir då: 473 000 kronor

 

På Juridiska Dokument kan du ladda ner alla dokument ni behöver för att göra en bodelning!