SkilsmässoansökanSkilsmässoansökan – Har ni inga hemmavarande barn under 16 år så kan er skilsmässa fullbordas utan betänketid. Om någon av er har hemmavarande barn under 16 år så utgår alltid en betänketid på mellan ett halvår och ett år. När betänketiden gått ut så måste ni lämna in en fullföljdsansökan för att er skilsmässa skall fullbordas. Lämnar ni inte in en fullföljdsansökan efter betänketiden så avskriver tingsrätten ert ärende.

Klicka här för att ladda ner en skilsmässoansökan på Juridiska Dokument!

På Juridiska Dokument kan ni även ladda ner ett bodelningsavtal som är speciellt upprättat för makar med vilket ni själva kan förrätta er bodelning.

Alla dokument på juridiska dokument är upprättande av jurister och dokumenten är garanterat juridiskt korrekta.

Giftorätten mellan makar

Giftorätt mellan makar

Giftorätt inträder vid äktenskapets ingående och den omfattar all egendom som makarna äger och framöver förvärvar, under förutsättning att inget annat avtalats mellan makarna genom ett äktenskapsförord. I ett äktenskapsförord avtalar makarna om att egendom ska utgöra enskild egendom i stället för giftorättsgods. Den enskilda egendomen ska senare inte ingå i en bodelning makarna emellan, till skillnad från giftorättsgodset. Egendom kan även vara enskild genom villkor i gåvobrev eller villkor i testamente. Det kan också finnas villkor gällande försäkringar som gör att de utgör enskild egendom.

Det finns en utspridd vanföreställning om att giftorätt är detsamma som samäganderätt. Så är inte fallet. Under äktenskapet äger vardera maken sin egendom och svarar för sina egna skulder vilket framgår av äktenskapsbalken 1 kap. 3 §: Varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Giftorätten innebär alltså inte att att makarna äger en andel i den andre makens egendom utan att makarna har rätt till halva nettovärdet av varandras egendom i en bodelning.

Att makarna själva råder över sin egendom under äktenskapet innebär dock inte att makarna kan förfara hur som helst med sin egendom. Äktenskapsbalken 1 kap. 4 §: Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas. Det råder således en upplysningsplikt mellan makarna.

I äktenskapsbalken 7 kap. 5 § finns dock inskränkningar vad gäller fast egendom:

5 § En make får inte utan den andra makens samtycke
1. avhända sig, låta inteckna, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta fast egendom som utgör makarnas gemensamma bostad,
2. avhända sig, pantsätta, hyra ut eller på annat sätt med nyttjanderätt upplåta annan egendom som utgör makarnas gemensamma bostad, eller
3. avhända sig eller pantsätta makarnas gemensamma bohag.

Ovanstående krav på samtycke gäller även efter äktenskapsskillnad fram tills dess bodelning har förrättats.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner alla dokument som nämns i ovanstående artikel!

Vad ingår i en bodelning?Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad som ingår i en bodelning mellan makar och i ett samboförhållande.

Vad ingår i en bodelning mellan makar

Äkta makar delar oftast upp giftorättsgods i godo med därtill hörande skuldansvar. Giftorättsgods av högre värden som till exempel bostad eller bil preciseras mer detaljerat i bodelningshandlingen med därtill hörande skulder.

Det är vanligt att makarna bestämmer att de skall svara för de skulder som belöper på det giftorättsgods som de tilldelats vid bodelningen. Slutligen brukar vardera maken behålla ansvaret för sina skulder.

Ladda ner ett bodelningsavtal för makar!

 

Vad ingår i en bodelning mellan sambor

Vad gäller sambor så sker bodelning på begäran av sambo efter separation eller dödsfall. Om ingen av samborna begärt bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde förlorar de rätten till bodelning och vardera parten behåller sin egendom. Vid bodelning mellan sambor är det bara samboegendomen som bodelas.

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!

 

När ni laddar ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument så kan ni alltid känna er trygga. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens och instruktioner medföljer alltid.

Bodelning - Gratis juridisk information om bodelning och bodelningsavtalBodelning

Syftet med Bodelning.nu är att ge våra läsare en övergripande information om hur de kan göra en bodelning själva.

Informationen som vi ger skall inte ses som uttömmande eftersom bodelning i vissa fall kan ge upphov till komplicerade juridiska problemställningar.

Vi kan här bara ge en introduktion till bodelning. För mer detaljerad information samt bodelningsavtal hänvisar vi till Juridiska Dokument.

Ansökan om bodelningsförrättareAnsökan om bodelningsförrättare – Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den egendom som skall bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer därefter ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Om någon av er vill överklaga bodelningsförrättarens förslag så har ni fyra veckor på er att göra detta innan det vinner laga kraft.

Ansökan om bodelningsförrättare

Behöver du ansöka om bodelningsförrättare så har vi ansökningshandlingar för detta ändamål:

Behöver ni bodelningsavtal så har vi detta för både gifta och sambor.

För äkta makar har vi också alla handlingar som ni behöver vid en ansökan om äktenskapsskillnad.

Ladda ner en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!Om ni bestämt er för att skiljas så skall ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör.

Så här går ni tillväga:

  1. Beställ personbevis på Skatteverkets hemsida: Skatteverket.se.
  2. Ladda ner blanketten ”Äktenskapsskillnad” på Juridiska Dokument. Alla instruktioner som ni behöver i övrigt medföljer detta dokument.
  3. Betala in ansökningsavgiften till tingsrättens plusgirokonto.
  4. Skicka blanketten till tingsrätten tillsammans med era personbevis.

Skiljas utan barn

Under förutsättning att ingen av er bor tillsammans med egna barn och ni gemensamt ansöker om skilsmässa kan tingsrätten meddela dom så snart som möjligt utan betänketid.

Skiljas med barn

Har någon av er hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas så får ni alltid betänketid. Betänketiden är alltid på minst sex månader och högst ett år. Om ni har ansökt om betänketid eller om tingsrätten dömt till betänketid så måste ni ansöka om fullföljd av er ansökan för att tingsrätten skall döma till äktenskapsskillnad mellan er. Ansökan om fullföljd måste göras skriftligt inom ett år efter att ni lämnat in er ansökan om äktenskapsskillnad, annars förblir ni gifta.

Klicka här för att ladda ner en ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument!

 

Bodelning mellan makar

Bodelning mellan makar

Skall du och din make/maka bodela? Om ni är överens om att ni skall göra en bodelning så ombesörjer ni enkelt denna på egen hand med hjälp av ett bodelningsavtal. På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för detta ändamål.

Vårt bodelningsavtal för makar är anpassat för:

  • Bodelning under bestående äktenskap
  • Bodelning i samband med skilsmässa

Det är enkelt att beställa ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument. Nedanstående film visar hur det fungerar.

 

Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

Bodelning exempelBodelning exempel – I denna artikel kommer vi att ge er ett exempel på hur en bodelning kan se ut. Vårt exempel rör en bodelning mellan äkta makar. Om ni är sambor kan ni läsa mer om bodelning mellan sambor här.

Vad ingår i bodelningen

Det är bara egendom som fanns i makarnas ägo den dag då talan om skilsmässa väcktes som skall ingå i bodelningen. Om egendom förvärvats eller skulder uppkommit efter detta datum så ingår det inte i bodelningen. Det är bara makarnas giftorättsgods som skall ingå i bodelningen. Om de i ett äktenskapsförord avtalat att viss eller all egendom skall vara enskild ingår denna egendom således inte i bodelning.

Bodelning exempel

Följande är ett exempel på en bodelning vid skilsmässa. Vi utgår från att makarna bara har giftorättsgods för att inte komplicera saker och ting i onödan.

Make A 

Tillgångar  100.000 kronor

Skulder  50.000 kronor

Nettogiftorättsgods  50.000 kronor

Make B

Tillgångar  90.000 kronor

Skulder  20.000 kronor

Nettogiftorättsgods  70.000 kronor

 

Tillsammans har makarna nettogiftorättsgods till ett värde av 120.000 kronor. Vid en bodelning medför då principen om hälftendelning att Make A skall tilldelas 10.000 kronor av Make B:s giftorättsgods.

Ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

 

Bodelning sambo

Bodelning samboBodelning sambor – När ett samboförhållande upphör så måste en bodelning påbörjas inom ett år. Om så inte sker så anses rätten till en bodelning ha förverkats.
Det är bara samboegendom, dvs sådan egendom som ni har införskaffat för det gemensamma boendet, som skall bodelas mellan er.

Det finns dock inget krav på att ni måste företa en formell bodelning. Det är vanligt att sambor kommer överens om att dela upp samboegendomen exempelvis så att vardera sambon behåller den samboegendom som denne har införskaffat.

Oavsett hur ni väljer att bodela rent praktiskt så bör ni absolut upprätta ett bodelningsavtal er emellan som ett bevis på att ni har bodelat så att ingen av er kan komma tillbaka senare med nya krav.

I det bodelningsavtal för sambor som finns på Juridiska Dokument så kan ni ange att ni är nöjda med fördelningen av samboegendomen men det finns också möjlighet att exakt redogöra för hur ni fördelat er egendom och skulder om ni så önskar. Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som eventuellt tilldelas en fastighet genom bodelningen.

Om du och din sambo äger en bostadsrätt, och ni inte skrivit ett samboavtal som undantar bostadsrätten från sambolagens bodelningsregler, så skall denna bodelas. Mer detaljer vad gäller sambolagens bodelningsregler hittar du här.

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap – Om ni planerar att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av våra bodelningsavtal. Ni kan ladda ner våra bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Varför göra en bodelning under bestående äktenskap?

När makar gör en bodelning under bestående äktenskap är syftet att genomföra någon form av förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ibland kan det dock vara så enkelt att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. Ytterligare en anledning kan vara att makarna vill jämna ut de inbördes egendomsförhållandena. Om ena maken driver näringsverksamhet, som innebär ett ekonomiskt risktagande, kan avsikten med en bodelning under äktenskap vara att skydda den andra makens tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell konkurs.

Hur går man till väga vid en bodelning under bestående äktenskap?

Med det bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är en bodelning under bestående äktenskap relativt enkelt att genomföra själv. Med bodelningsavtalet följer naturligtvis detaljerade instruktioner för hur ni går till väga.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!