Om ni är överens om att skiljas är en skilsmässa online ett billigt och bra alternativ.Skilsmässa online – Om ni vill förenkla skilsmässoprocessen så är en skilsmässa online ett mycket bra alternativ. På Juridiska Dokument finns ett komplett paket för skilsmässa som ni kan ladda ner direkt!

Alla dokument på Juridiska Dokument är upprättade av jurister med specialkompetens inom äktenskapsrätt så ni kan vara tryggt förvissade om att alla dokument är juridiskt korrekta. Naturligtvis uppdateras också alla dokument i takt med att lagstiftningen förändras och givetvis medföljer detaljerade instruktioner i det kompletta paketet för skilsmässa.

Klicka här för att ladda ner alla dokument ni behöver för att ta ut er skilsmässa online!

Bodelningsavtal sambor

Bodelningsavtal sambor - Speciellt utfärdat för en bodelning mellan sambor!Bodelningsavtal sambor – En bodelning skall genomföras inom ett år från det datum då ert samboförhållande upphörde. Om ni inte har gjort en bodelning inom denna tidsperiod så har ni i laglig mening förverkat er rätt till bodelning.

Sambolagens bodelningsregler omfattar endast så kallad samboegendom. Er samboegendom utgörs av er gemensamma bostad samt gemensamt bohag, förutsatt att det är inköpt för gemensamt bruk. Här finns mer information om vad som ingår i en bodelning mellan sambor.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal speciellt anpassat för sambor. Med detta bodelningsavtal följer en ansökan om lagfart för den sambo som erhåller fastighet genom bodelningen.

Mer detaljerad information om hur en bodelning skall göras mellan sambor hittar ni här.

På Juridiska Dokument finns bodelningsavtal för sambor till direkt nedladdning!

 

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo

Bodelningsavtal sambo – Skall du och din sambo göra en bodelning? Om du och din sambo kan komma överens så kan ni göra er bodelning själva med hjälp av det bodelningspaketet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument.

Denna film visar hur enkelt det är att beställa ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

 

Med bodelningsavtalet följer även en ansökan om lagfart för den sambo som eventuellt tilldelas en fastighet i bodelningen. Alla dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor på Juridiska Dokument!

Bodelning vid skilsmässaBodelning vid skilsmässa ska göras efter att domen om äktenskapsskillnad vunnit laga kraft. En av makarna kan dock kräva att bodelning vid skilsmässa ska ske direkt efter att talan om äktenskapsskillnad väckts.

Bodelning vid skilsmässa skall alltid göras skriftligen. Det är viktigt att ni inte låter bli eller glömmer bort att upprätta ett bodelningsavtal eftersom den andra parten då kan återkomma med krav långt efter er äktenskapsskillnad. Det blir även av förklarliga skäl svårare att utreda boets tillgångar och skulder vid tidpunkten för er ansökan om äktenskapsskillnad om lång tid förflutit sedan dess.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal som ger er möjlighet att själva förrätta er bodelning och därmed slippa dyra och onödiga kostnader i form av advokatarvoden mm. Med bodelningshandlingen följer givetvis detaljerade instruktioner vilket gör det enkelt för er att genomföra er bodelning helt på egen hand.

Utgångspunkten vid bodelning vid skilsmässa är att ni ska dela det giftorättsgods som ni ägde vid er ansökan om skilsmässa enligt likadelningsprincipen, det vill säga i lika stora delar er emellan. Här avses nettogiftorättsgodset vilket innebär att skulderna först skall avräknas från respektive makes giftorättsgods innan bodelningen skall göras.

Lagstiftaren har tagit hänsyn till det opraktiska i att vardera maken skall ge den andra maken hälften av sitt giftorättsgods.  Därför läggs värdet av båda makarnas nettogiftorättsgods samman och delas med två. Den make som har mer nettogiftorättsgods än den andre skall därefter ersätta den andra maken så de båda får lika mycket nettogiftorättsgods.

Det bodelningsavtal ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är upprättat av jurister på Thorlund Juristbyrå så ni kan vara tryggt förvissade om att bodelningsavtalet är juridiskt korrekt. I paketet för bodelning ingår alla de dokument som ni har användning av vid bodelningen såsom:

  • Bodelningsavtal
  • Registreringsbrev
  • Ansökan om lagfart

Vi vågar lova att Juridiska Dokuments paket för bodelning är det mest prisvärda på marknaden.

Besök Juridiska Dokument för mer information om bodelning vid skilsmässa!

 

Vad ingår i en bodelning?Vad ingår i en bodelning? I denna artikel skall vi redogöra för vad som ingår i en bodelning mellan makar och i ett samboförhållande.

Vad ingår i en bodelning mellan makar

Äkta makar delar oftast upp giftorättsgods i godo med därtill hörande skuldansvar. Giftorättsgods av högre värden som till exempel bostad eller bil preciseras mer detaljerat i bodelningshandlingen med därtill hörande skulder.

Det är vanligt att makarna bestämmer att de skall svara för de skulder som belöper på det giftorättsgods som de tilldelats vid bodelningen. Slutligen brukar vardera maken behålla ansvaret för sina skulder.

Ladda ner ett bodelningsavtal för makar!

 

Vad ingår i en bodelning mellan sambor

Vad gäller sambor så sker bodelning på begäran av sambo efter separation eller dödsfall. Om ingen av samborna begärt bodelning inom ett år efter det att samboförhållandet upphörde förlorar de rätten till bodelning och vardera parten behåller sin egendom. Vid bodelning mellan sambor är det bara samboegendomen som bodelas.

Ladda ner ett bodelningsavtal för sambor!

 

När ni laddar ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument så kan ni alltid känna er trygga. Alla dokumenten är upprättade av jurister med specialkompetens och instruktioner medföljer alltid.

Skilsmässa bodelning

Skilsmässa bodelning – Att skiljas är aldrig enkelt. De oundvikliga känslostormarna underlättar knappast. Det är fullt normalt att känna sig arg, besviken och ledsen. Men det är bra om ni ändå kan samtala rationellt och vara lite lyhörda för varandra. Ni kan spara mycket kraft och pengar om ni kan förmå er att diskutera er skilsmässa och komma överens om en rättvis bodelning av ert giftorättsgods.

Tidpunkten för bodelning vid skilsmässa

Lagen stadgar att bodelning vid skilsmässa skall göras när äktenskapet är upplöst genom att tingsrätten dömt till äktenskapsskillnad. Om makarna låter bli att göra en bodelning så sker dock inget i rättslig mening. Det finns heller ingen tidsfrist inom vilken bodelningen måste göras. Efter äktenskapsskillnad har ena maken dock rätt att kräva bodelning. Om den andra maken vägrar att medverka att samarbeta kan ena maken inge en ansökan om bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kommer inledningsvis att medla mellan makarna men har också behörighet att genomföra en tvångsbodelning om samarbetsviljan inte finns.

Huvudregeln är att giftorättsgodset skall delas lika mellan makarna. Innan så sker skall dock eventuella skulder räknas bort. Vill ni ha mer detaljerad information hur ni själva kan göra er bodelning vid skilsmässa så finns det på följande informationssida: Bodelning vid skilsmässa.

Behöver vi juridisk rådgivning för att skiljas?

Nej, det enda ni bör vara noga med är att ni använder er av garanterat juridiskt korrekta dokument. På Juridiska Dokument har vi samlat alla de dokument som ni behöver vid er skilsmässa. Detaljerade instruktioner medföljer och skulle ni ändå behöva hjälp så är det bara att ringa oss på telefon 040-976434 så hjälper vi er med era frågor. Ni kan läsa mer om respektive dokument på produktsidorna:

 

 

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet

Bodelning under äktenskapet – Avser ni att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av vårt bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument.

Genom en bodelning under äktenskapet kan äkta makar genomföra en förmögenhetsöverföring sinsemellan. Det kan också bara vara så att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. En annan vanlig anledning är att ena maken driver en näringsverksamhet och bodelningen syftar då till att skydda den andra makens tillgångar vid en eventuell konkurs.

Är det svårt att själv göra en bodelning under äktenskapet?

Nej, det är faktiskt relativt enkelt att själv göra en bodelning om ni använder er av det bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument. Förutom detaljerade instruktioner så ingår även flera andra dokument som ni kan ha användning för vid er bodelning, såsom exempelvis ansökan om lagfart.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!

 

Sambolagen bodelning

Sambolagen bodelning

När ett samboförhållande upplöses kan samborna begära bodelning. En sådan begäran måste göras inom ett år efter samboförhållandets upplösning. I en bodelning mellan sambor ingår den sk. samboegendomen, vilken inkluderar parets gemensamma bostad samt det bohag som införskaffats för det gemensamma boendet. Med gemensam bostad avses permanentbostad, inte fritidshus. Övrig egendom ingår inte i en bodelning mellan sambor vilket innebär att var och en i övrigt behåller sin respektive egendom.

På Juridiska Dokument kan ni ladda ner ett bodelningsavtal för bodelning mellan sambor!

Bodelningsavtalet som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument är utfärdat av en jurist med specialkompetens och det medföljer naturligtvis detaljerade instruktioner för hur ni fyller i dokumenten.

Bodelning - Gratis juridisk information om bodelning och bodelningsavtalBodelning

Syftet med Bodelning.nu är att ge våra läsare en övergripande information om hur de kan göra en bodelning själva.

Informationen som vi ger skall inte ses som uttömmande eftersom bodelning i vissa fall kan ge upphov till komplicerade juridiska problemställningar.

Vi kan här bara ge en introduktion till bodelning. För mer detaljerad information samt bodelningsavtal hänvisar vi till Juridiska Dokument.

Skilja sigAtt skilja sig kan vara enkelt men den kan också vara oerhört komplicerat och uppslitande. Om ni är överens om att ta ut skilsmässa så är den juridiska processen inte så komplicerad. Det finns flera fördelar med att minimera de känslomässiga aspekterna av skilsmässan. Har ni barn så vinner hela familjen på att processen går lugnt tillväga.

Att skilja sig

Enklaste sättet att skilja sig är att ni gör en ansökan om äktenskapsskillnad. Skulle ni inte vara överens kan du begära skilsmässa genom att ansöka om stämning av din make/maka och yrka på en dom om äktenskapsskillnad.

Klicka här för mer information om hur du gör en ansökan om äktenskapsskillnad!

Betänketid

Har ni hemmavarande barn under 16 år utgår alltid betänketid på minst ett halvår och högst ett år. Om beslutet om skilsmässa står fast när betänketiden gått ut ska tingsrätten meddelas genom att en fullföljdsansökan lämnas in. Detta kan ske tidigast efter att sex månader av betänketiden har passerat. Lämnar du inte in en fullföljdsansökan när det gått mer än ett år efter att betänketiden börjat löpa avskrivs ärendet av tingsrätten.

Omedelbar skilsmässa

Om du och din make/maka bott på varsitt håll under minst två år finns möjlighet att ansöka om omedelbar skilsmässa. Detta gäller även om det finns underåriga barn eller om parterna inte är överens.

Vilka dokument behövs för att skilja sig?

På Juridiska Dokument kan du ladda ner de dokument ni behöver för att skilja er:

Har du frågor om vilka dokument du behöver så ring gärna Carola Rönnqvist på 040-976434 så hjälper hon dig. Lycka till!