Bodelning enligt sambolagen

Bodelning vid ena sambons bortgång

Enligt sambolagen ska all samboegendom delas lika mellan sambor i en bodelning när deras förhållande upphör. Ett samboförhållande upphör inte enbart vid en separation utan även när den ena sambon avlider. För att inte gå miste om din rätt till bodelning vid din sambos bortgång måste du lämna in en skriftlig begäran om bodelning senast vid bouppteckningsförrättningen. Om ingen sådan begäran görs har du inte rätt till en bodelning. Klicka här för att ladda ner en begäran om bodelning på Juridiska Dokument

Bodelningen ska göras mellan dig som efterlevande sambo och din sambos dödsbo. Är du och dödsboet överens om hur egendomen ska förrättas kan ni själva förrätta bodelningen och upprätta ett bodelningsavtal.

Besök Juridiska Dokument för ladda ner ett bodelningsavtal för sambor att användas i samband med ena sambons bortgång.

Behöver en jurist eller advokat anlitas?

Nej, om du och dödsbodelägarna är överens om hur samboegendomen ska fördelas kan ni spara mycket tid och pengar på att själva förrätta bodelningen. På Juridiska Dokument kan ni hitta alla dokument ni behöver för att göra en bodelning i samband med att den ena sambon gått bort.

Klicka här för att komma till de dokument ni kan ha användning för när en nära anhörig har avlidit.

Bodelningsförrättare

Om det skulle uppstå problem eller svårigheter vid förrättningen av bodelningen mellan dig och dödsboet efter din avlidne sambo och ni inte längre är överens, måste ni vända er till tingsrätten för att få en bodelningsförrättare utsedd. En bodelningsförrättare utses alltid när det inte finns några hinder för att förrätta bodelning, till exempel ett samboavtal. Kan inte ni, tillsammans med bodelningsförrättaren, komma fram till en överenskommelse, kan denne förrätta en tvångsbodelning. Bodelningsförrättaren uppbär lagstadgat arvode för sitt uppdrag vilket ska delas lika mellan dig och dödsboet.

Brytpunkten för en bodelning med anledning av den ena sambons bortgång

Den så kallade brytpunkten, eller den kritiska tidpunkten, för er bodelning är den dagen din sambo avled. Det är den samboegendom som fanns den dagen som ska delas lika mellan er.

Egendom som ska ingå i bodelning mellan sambor

Den egendom som ska delas mellan dig och dödsboet efter din avlidne sambo är den så kallade samboegendomen. Denna omfattar bostad och bohag som är införskaffade gemensamt, för gemensam användning. Här spelar det ingen roll vem som står som ägare eller vilken sambo som har betalat egendomen. Så länge den införskaffats för att ni skulle använda den tillsammans ska den delas lika. Har en av er flyttat in i den andre sambons bostad som denne ägde sen tidigare, räknas den således inte som samboegendom. Bohag som ingår i samboegendom är t ex möbler, husgeråd och annat som anskaffats till hemmet gemensamt under samboförhållandet. Egna tillgångar och bohag ni hade med er när ni inledde ert samboförhållande och egendomar såsom bilar, båtar, sommarstugor, bankmedel och aktier är exempel på sådant som inte ska ingå i en bodelning mellan sambor.

Trots att all samboegendom ska delas lika i en bodelning är det många som endast fördelar den gemensamma bostaden mellan parterna i bodelningen och fördelar resterande samboegendom enligt vem som äger vad. Här kan ni läsa om hur man räknar ut bodelningslikvid för endast bostad i en bodelning vid ena sambons bortgång.

Skevdelning i bodelning mellan sambor

Huvudregeln i en bodelning mellan sambor är som sagt att all samboegendom ska delas lika mellan parterna, men ingen regel utan undantag. I sambolagen finns två regler om skevdelning: 15§ samt 18§.

15§ säger att om det är oskäligt för den ena sambon att överlåta sin egendom till den andre, med hänsyn till förhållandets längd och parternas ekonomiska förhållande, ska den sambon få behålla mer av sin egendom. Vill man åberopa denna regel innebär det oftast att parterna inte gör sin bodelning själva utan har ansökt om en bodelningsförrättare som i så fall ska ta beslut om detta. Bodelningsförrättarens beslut kan alltid överklagas vilket medför att det i så fall kommer att bli en förhandling i domstol.

18§ gäller endast när det gäller en bodelning i samband med den ena sambons bortgång och benämns även som lilla prisbasbeloppsregeln. Den innebär att den efterlevande sambon alltid har rätt att erhålla samboegendom till ett nettovärde som motsvarar två gånger det aktuella prisbasbeloppet (pbb) (Prisbasbeloppet för år 2019 är 46 500 kronor). Om nettovärdet på samboegendomen endast uppgår till två pbb får alltså den efterlevande sambon behålla all egendom. Om andelsberäkningen visar ett lägre belopp än två pbb ska det fyllas på upp till det rätta beloppet och om nettotillgångarna är lägre än två pbb får den efterlevande sambon nöja sig med det.

Skulder i samband med bodelning mellan sambor

De skulder som är avdragsgilla i en bodelning mellan sambor är sådana skulder som hänför sig till samboegendomen, exempelvis bolån gällande gemensam bostad.

Enligt 13§ i sambolagen kan dock skulder som hänför till annan egendom också vara avdragsgilla om en sambos övriga egendom inte kan täcka de skulder som finns. Denna regel finns för att skydda eventuella fordringsägare. Den del som inte täcks av övrig egendom ska då dras av för den sambon i bodelningen.

Exempel: Sambo 1 har ett studielån på 200 000 kronor samt övriga tillgångar förutom samboegendom, till ett värde av 150 000 kronor. I bodelningen kan därför 50 000 kronor vara avdragsgilla för den sambon utöver de skulder som hör till samboegendomen.

Bodelningens olika moment

Att förrätta en bodelning innebär vanligtvis att nedanstående moment genomförs för att slutligen klargöra allt i ett bodelningsavtal. Många väljer att förenkla stegen, men vi presenterar dem så som de ska ske om man vill förrätta bodelningen enligt konstens alla regler.

 • Bouppteckning – I en bouppteckning utreder ni vilken samboegendom som finns samt de skulder som härrör från samboegendomen vid brytpunkten.
 • Andelsberäkning – Värdera samboegendomen och dra av de eventuella skulder som finns.
 • Lottläggning – Bestäm hur samboegendomen ska fördelas mellan parterna.
 • Bodelningsavtal – Fastställ fördelningen av samboegendomen enligt lottläggningen i ett bodelningsavtal.

Det är som tidigare nämnts mycket vanligt att endast den gemensamma bostaden delas enligt lag och att övrig samboegendom tillfaller den make som äger den. Klicka här för att läsa om hur man räknar ut bodelningslikvid gällande endast gemensam bostad vid ena sambons bortgång.

Bouppteckning

Så nära brytpunkten som möjligt kan en förteckning upprättas över samboegendomen, dess marknadsvärde och de eventuella skulder som hänförs till denna. Detta kallas för att upprätta en bouppteckning. En bouppteckning ska även upprättas enligt lag när en person avlider, och denna kan ni med fördel använda om ni vill, efter att den är upprättad och registrerad hos Skatteverket. Har en begäran om bodelning gjorts av den efterlevande sambon ska nämligen dennes del av samboegendomen också antecknas i bouppteckningen efter den avlidne. Det går dock lika bra att vid upprättandet av det slutgiltiga bodelningsavtalet göra en enklare utredning av samboegendomen och de eventuella skulder som hör till denna. Enligt praxis används som sagt marknadsvärde på samboegendomen i bouppteckningen. Kom då ihåg att om ni använder en bouppteckning som upprättats långt före den slutgiltiga bodelningsförrättningen måste eventuellt en justering av marknadsvärdet göras vid förrättningen.

Exempel på bouppteckning:

Följande samboegendom fanns vid brytdatumet:
Sovrumsmöblemang värderat till 10 000 kronor.
Dator värderad till 10 000 kronor.
Matsalsmöblemang värderat till 3 500 kronor.
Köksutrustning (tallrikar, glas, bestick, mixer osv) till ett totalt värde av 15 000 kronor.
Tv, 55´´, Sony, inklusive tv-konsol värderat till 20 000 kronor.
Vardagsrumsmöblemang värderat till 11 500 kronor.
Övrigt bohag värderat till 15 000 kronor.
Bostad med överenskommet marknadsvärde om 2 000 000 kronor.
Totalt marknadsvärde på samboegendomen vid brytdatumet: 2 085 000 kronor.
Skulder knutna till samboegendomen vid brytdatumet:
Avbetalning tv samt tv-spelkonsol, resterande skuld är 15 000 kronor.
Kvarvarande bolån 800 000 kronor.

Många väljer att endast förrätta bodelning gällande den gemensamma bostaden och delar upp övrig samboegendom enligt överenskommelse utan att beräkna bodelningslikvid för denna egendom. Klicka här för att läsa om hur ni räknar ut bodelningslikvid gällande endast bostad vid den ena sambons bortgång.

Denna bouppteckning är inget som ska bifogas er bodelning, men kan vara bra att ha kvar för ert eget bruk. Upprätta den därför i två exemplar, underteckna dem och få dem gärna bevittnade. Det är inget formkrav alls, men kan alltid vara bra ut bevissynpunkt. Bevara sedan bouppteckningen tillsammans med ert bodelningsavtal.

Andelsberäkning

I en andelsberäkning avräknar man de skulder som hör till samboegendomen från det värde ni kommit överens om att den ska ha, för att få fram ett nettovärde som sedan ska delas på två. Då har ni räknat ut vilket värde vardera part ska erhålla av samboegendomen.

Nedan presenterar vi två olika andelsberäkningar: En andelsberäkning där endast bohaget ingår (Uträkning 1) och en andelsberäkning av den gemensamma bostaden (Uträkning 2).Klicka här om ni endast vill räkna ut bodelningslikvid gällande er gemensamma bostad och kommer att fördela övrig samboegendom enligt överenskommelse.

Exempel på andelsberäkning:

Uträkning 1, andelsberäkning av gemensamt bohag:

Samboegendomens marknadsvärde gällande bohag uppgick till 85 000 kronor enligt beräkningen ovan. Detta ska minskas med de skulder som finns knutna till den samboegendomen, det vill säga 15 000 kronor. Kom ihåg att reglera marknadsvärdet om bouppteckningen är gjord långt före bodelningsförrättningen.

85 000 kronor – 15 000 kronor = 70 000 kronor, vilket är samboegendomens nettovärde gällande bohaget.

Vardera sambo ska således erhålla en andel värd 35 000 kr ur bohaget, eftersom 70 000 kronor / 2 = 35 000 kronor.

Uträkning 2, andelsberäkning av gemensam bostad:

Ni behöver veta dessa uppgifter för att kunna göra er andelsberäkning:

 • Bostadens aktuella marknadsvärde
 • Bostadens inköpspris.
 • Eventuell summa av renoveringar gjorda de senaste fem åren.
 • Försäljningskostnader som hade uppstått vid en försäljning.
 • Summan av eventuella lån som hör till bostaden.

För att räkna ut nettovärdet gällande bostad måste ni först räkna ut bostadens värde. Det får ni genom att från bostadens marknadsvärde göra avdrag för latent skatt samt fiktiva försäljningskostnader. Ni ska alltså iscensätta en fiktiv försäljning. Den latenta skatten är den reavinstskatt som hade uppkommit om bostaden verkligen hade sålts till tredje person, och fiktiva försäljningskostnader är de kostnader som hade uppstått vid denna försäljning, exempelvis mäklararvode. Den latenta skatten ska alltså inte betalas av någon av parterna i dagsläget, utan kommer att betalas i sin helhet av den part som övertar bostaden, den dagen denne eventuellt säljer bostaden.

Formeln för att erhålla bostadens värde är således: Marknadsvärde – Latent skatt – Försäljningskostnader = Bostadens värde.

Den latenta skatten räknar ni ut genom att först räkna ut vinsten. Från marknadsvärdet drar ni då av bostadens inköpspris, eventuella renoveringskostnader som gjorts de senaste fem åren och som det finns kvitton på samt fiktiva försäljningskostnader.

Formeln för att erhålla vinsten är således: Marknadsvärde – Inköpspris – Renoveringskostnader – Försäljningskostnader = Vinst.

Den latenta skatten, det vill säga den reavinstskatt som hade utgått vid en reell försäljning, är 22% av vinsten.

Formeln för att erhålla den latenta skatten är således: Vinst x 0,22 = Latent skatt, att sätta in i formeln för att erhålla bostadens värde ovan.

När ni räknat ut värdet på bostaden ska ni göra avdrag för eventuella lån som finns samt försäljningskostnader för att erhålla nettovärdet på bostaden.

Formeln för att erhålla bostadens nettovärde är således: Bostadens värde – lån = Nettovärde.

Nettovärdet delat i två är vad var och en av parterna ska erhålla gällande den gemensamma bostaden. Om du som den efterlevande sambon tar över bostaden är detta således den bodelningslikvid du ska ersätta dödsboet med och vice versa.

Formeln för att erhålla vad var och en av parterna ska erhålla gällande den gemensamma bostaden är således: Nettovärde / 2 = Andelsvärde.

Exempel:

Bostadens marknadsvärde enligt bouppteckningen ovan uppgick till 2 000 000 kronor och bostadens inköpspris var 1 000 000 kronor. En stor renovering har gjorts under de senaste fem åren och det finns kvitton på inköp för 200 000 kronor. Efter kontakt med en mäklare har ni fått veta att den totala kostnaden för en försäljning av er bostad skulle kosta 100 000 kronor.

Vi inleder med att räkna ut den latenta skatten, det vill säga 22% av vinsten.
2 000 000 – 1 000 000 – 200 000 – 100 000 = 700 000 kronor, vilket är vinsten på bostaden.
Reavinstskatten är 22% av vinsten, därför multipliceras vinsten med 0,22:
700 000 x 0,22 = 154 000 kronor, att lägga in som den latenta skatten i formeln för att räkna ut bostadens värde.

Uträkningen för att få fram bostadens värde är således denna:
2 000 000 – 154 000 – 100 000 = 1 746 000 kronor.

Bostadens värde är således 1 746 000 kronor.

Nettovärdet framkommer därefter genom att göra avdrag för eventuella bostadslån som finns från bostadens värde. Det lån som finns kvar är i vårt exempel 800 000 kronor.
1 746 000 – 800 000 = 946 000 kronor, vilket är bostadens nettovärde.

Vardera sambo ska således erhålla en andel värd 473 000 kronor gällande bostaden. Hade endast bostaden varit den egendom som hade delats på är detta alltså den bodelningslikvid som den part som tar över bostaden ska ersätta den andre med i bodelningen.

Om både gemensam bostad och gemensamt bohag hade fördelats är den totala andel som vardera sambo ska erhålla av den totala samboegendomen därmed 508 000 kronor. (473 000 kr + 35 000 kr)

Glöm inte bort att kontrollera huruvida det finns en reavinstskatt som ska beaktas vid överlåtelsen. Information om detta finns på skatteverkets hemsida: www.skatteverket.se

Er andelsberäkning ska inte framkomma i bodelningsavtalet, men vi rekommenderar att ni skriver ut var sitt exemplar, skriver under det samt, om möjligt, får det bevittnat. Därefter kan ni förvara det tillsammans med era respektive bodelningsavtal för att visa upp om någon påstår att en uträkning inte gjorts.

Lottläggning

När ni räknat ut parternas respektive andelar i boet ska samboegendomen lottläggas. Det innebär att ni fördelar samboegendomen mellan parterna enligt överenskommelse, så att vardera part erhåller samboegendom motsvarande den andel de ska erhålla.

Så långt det går är det brukligt att egendom tilldelas den sambo som äger den förutom vad gäller den gemensamma bostaden. Om den efterlevande sambon vill och kan ta över den gemensamma bostaden ska så ske. Dödsboet kan således inte hävda att det vill ta över den eller att det behöver bostaden bäst. För att efterlevande sambo ska kunna ta över bostaden krävs givetvis att denne även kan ta över det ekonomiska ansvaret som ett sådant medför, det vill säga de lån som finns samt driftskostnader och en eventuell bodelningslikvid till dödsboet.

Exempel på lottläggning enligt ovanstående beräkningar:

Sambo 1 (Den efterlevande sambon) erhåller följande egendom på sin lott:
Den gemensamma bostaden vars värde beräknades till 1 746 000 kronor.
Tv, 55´´, Sony + tv-spelskonsol värderat till 20 000 kronor.
Totalt värde på samboegendomen är således 1 766 000 kronor.
Sambo 1 övertar kvarvarande bolån på 800 000 kronor samt kvarvarande skuld på tv med mera på 15 000 kronor.
Det totala nettovärdet på samboegendomen som Sambo 1 erhåller är därmed 951 000 kronor.

Sambo 2 (Dödsboet efter den avlidne sambon) erhåller följande egendom på sin lott:
Matsalsmöblemanget värderat till 3 500 kronor.
Köksutrustning värderad till 15 000 kronor.
Vardagsrumsmöblemanget värderat till 11 500 kronor.
Sovrumsmöblemanget värderat till 10 000 kronor.
Dator värderad till 10 000 kronor.
Övrigt bohag värderat till 15 000 kronor.
Totalt nettovärde på samboegendomen är således 65 000 kronor.

Eftersom båda parter ska erhålla lotter värda 508 000 kronor ska den efterlevande sambon därmed betala en bodelningslikvid till dödsboet på 443 000 kronor.

Bodelningsavtal

I bodelningsavtalet klargör ni fördelningen av samboegendomen mellan er. Det är viktigt med ett bodelningsavtal så att i efterhand uppkomna avvikande synpunkter eller krav från såväl dödsboets sida som från efterlevande sambo gällande bodelningen kan undvikas. Därutöver krävs ett bodelningsavtal även av såväl bank som lantmäteri/bostadsrättsförening/hyresvärd när en bostad ingår i bodelningen. Det är då det överlåtelseavtal, som används för att byta ägare/hyresgäst samt för att lägga om eventuella lån, som finns knutna till bostaden. För dödsboets del innebär bodelningsavtalet även att det klargörs vad den avlidnes kvarlåtenskap består av inför det nu kommande arvskiftet.

Klicka här för att ladda ner ett bodelningsavtal mellan sambor med anledning av att den ena sambon avlidit.

På Juridiska Dokument kan ni läsa om, samt ladda ner, de dokument som kan behövas när en närstående går bort. Klicka här för att läsa mer.

Att skiljasAtt skiljas – Här har vi samlat information för dig som står i begrepp att skilja dig. Vi kommer inte att beröra den emotionella sidan av att skiljas utan vi kommer att endast beröra den juridiska delen av en separation.

Om du aldrig separerat förut så är det inte så lätt att veta var du ska börja. Denna artikel vill därför på ett översiktligt sätt besvara några av de frågor som ofta aktualiseras när man står inför en skilsmässa.

Att skiljas som gifta

Ni påbörjar er skilsmässa genom att ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som ni tillhör. Ni behöver inte kontakta någon jurist utan ni kan skriva er ansökan själva. Dokumenten kan ni ladda ner på Juridiska Dokument! Efter att ni laddat ner er ansökan om äktenskapsskillnad kan ni alltid få hjälp med frågor av Thorlund Juristbyrå AB på telefon 040-976434.

Om ingen av er bor med barn under 16 år och ni är eniga om att skiljas, så kan dom om äktenskapsskillnad meddelas utan betänketid. Har ni däremot hemmavarande barn under 16 år utgår alltid en betänketid på minst sex månader och högst ett år. Vill ni fortfarande skiljas efter betänketiden utgång ska ni meddela tingsrätten om detta genom att lämna in en fullföljdsansökan.

I samband med er skilsmässa ska ni också göra en bodelning. Klicka här för att läsa mer om bodelning vid skilsmässa här på Bodelning.nu!

Att skiljas som sambor

Vad gäller sambor är lagreglerna inte lika detaljerade som vid äktenskap. Ett samboförhållande upphör exempelvis om ni flyttar isär eller någon av er gifter sig. Någon formell skilsmässoansökan ska inte göras.

Däremot är det lika viktigt att göra en formell bodelning när samboförhållandet upphör. Genom en bodelning delar ni upp er samboegendom och skriver ett bodelningsavtal. Därigenom säkerställer du att din exsambo inte kommer med ekonomiska krav i efterhand då ni genom bodelningen avslutat era ekonomiska mellanhavanden. Klicka här för att läsa mer om bodelning mellan sambor här på Bodelning.nu!

På Juridiska Dokument kan du ladda alla dokument ni behöver vid en skilsmässa!

 

Bodelning under bestående äktenskap

Bodelning under bestående äktenskap – Om ni planerar att göra en bodelning under bestående äktenskap så rekommenderar vi att ni använder er av våra bodelningsavtal. Ni kan ladda ner våra bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Varför göra en bodelning under bestående äktenskap?

När makar gör en bodelning under bestående äktenskap är syftet att genomföra någon form av förmögenhetsöverföring sinsemellan. Ibland kan det dock vara så enkelt att makarna vill klargöra hur deras ägande av giftorättsgodset ser ut dem emellan. Ytterligare en anledning kan vara att makarna vill jämna ut de inbördes egendomsförhållandena. Om ena maken driver näringsverksamhet, som innebär ett ekonomiskt risktagande, kan avsikten med en bodelning under äktenskap vara att skydda den andra makens tillgångar från framtida krav från borgenärer vid en eventuell konkurs.

Hur går man till väga vid en bodelning under bestående äktenskap?

Med det bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är en bodelning under bestående äktenskap relativt enkelt att genomföra själv. Med bodelningsavtalet följer naturligtvis detaljerade instruktioner för hur ni går till väga.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument nu!

 

Gemensam ansökan om skilsmässaGemensam ansökan om skilsmässa – Om ni bestämt er för att skiljas så skall ni ansöka om äktenskapsskillnad vid den tingsrätt som er kommun tillhör. Om ingen av er har barn och ni gör en gemensam ansökan om äktenskapsskillnad kan tingsrätten meddela dom utan betänketid. Dokument för detta ändamål kan ni ladda ner här!

Har någon av er hemmavarande barn under 16 år eller om en av er inte vill skiljas, får ni alltid betänketid. Betänketiden är mellan sex till tolv månader. Vill ni efter betänketiden fortfarande skiljas så måste ni skicka in en fullföljdsansökan. Om ingen fullföljdsansökan inkommit till tingsrätten inom ett år från det att betänketiden började löpa så avskriver tingsrätten ärendet.

Ladda ner er ansökan om skilsmässa på JuridiskaDokument!

Bodelning blankett - Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Bodelning blankett – Vid en bodelning delar ni som är gifta eller sambor upp egendom mellan er. Vanligen bör ni göra en bodelning om ni separerar oavsett om ni är gifta eller sambor. Äkta makar kan även göra en bodelning under bestående äktenskap.

Vid en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla bodelningen till Skatteverket. Därefter kan ni göra en bodelning under äktenskapet. Både sambor och äkta makar bör upprätta ett bodelningsavtal vid en separation så ni har bevis för att bodelningen är gjord. Med ett bodelningsavtal försäkrar ni er emot att det blir konflikter mellan er framöver.

Ladda ner ett bodelningsavtal på Juridiska Dokument!

Bodelning blankett

Bodelning mellan makar

I det bodelningsavtal mellan makar som ni kan ladda ner på Juridiska Dokument ingår alla dokument som ni behöver för en juridiskt korrekt bodelning under äktenskapet:

 • Anmälan om bodelning – För att kunna genomföra en bodelning under äktenskap måste en anmälan om detta göras till Skatteverket innan ni gör er bodelning.
 • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur er egendom skall fördelas.
 • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet när ni skickar in det till Skatteverket för registrering.
 • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Därutöver ingår de dokument som krävs vid en bodelning vid skilsmässa:

 • Bodelningsavtal – I bodelningsavtalet så avtalar ni om hur giftorättsgodset skall fördelas er emellan.
 • Registreringsbrev – Registreringsbrevet bifogar ni bodelningsavtalet om ni önskar skicka in det för registrering till Skatteverket.
 • Ansökan om lagfart – Har ni en fastighet som byter ägare så måste den make som erhåller fastighet ansöka om lagfart.

Bodelning mellan sambor

Som tidigare nämnts så kan även ett bodelningsavtal för sambor laddas ner på Juridiska Dokument. Vid en bodelning mellan sambor är det dock endast samboegendomen som skall ingå i bodelningen. Samboegendom är sådan egendom som samborna har införskaffat för det gemensamma boendet. Ett bodelningsavtal är viktigt även för sambor, inte minst för att ingen av samborna skall kunna komma och kräva något i efterhand.

De bodelningsavtal som finns för nedladdning på Juridiska Dokument är utfärdade av jurister med specialkompetens och det medföljer detaljerade instruktioner för hur ni fyller i alla dokument samt hur registreringsförfarandet går till.

Ansökan om bodelningsförrättareAnsökan om bodelningsförrättare – Om ni inte kan komma överens om hur er bodelning ska gå till kan du ansöka om att tingsrätten skall utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren kallar er till ett möte där ni diskuterar vilka möjligheter det finns att komma överens om en bodelning. Därefter åläggs ni vanligen att inkomma med information om den egendom som skall bodelas. Bodelningsförrättaren sammanställer därefter ett förslag till bodelning, som lämnas in till tingsrätten. Om någon av er vill överklaga bodelningsförrättarens förslag så har ni fyra veckor på er att göra detta innan det vinner laga kraft.

Ansökan om bodelningsförrättare

Behöver du ansöka om bodelningsförrättare så har vi ansökningshandlingar för detta ändamål:

Behöver ni bodelningsavtal så har vi detta för både gifta och sambor.

För äkta makar har vi också alla handlingar som ni behöver vid en ansökan om äktenskapsskillnad.

Bodelning under äktenskap - Bodelning under pågående äktenskap. Ladda ner bodelningsavtal på Juridiska Dokument!Bodelning under äktenskap är möjligt under följande förutsättningar:

 1. Makarna måste vara överens om att göra en bodelning under äktenskapet samt
 2. vara överens om hur egendomen skall fördelas.

Möjliga skäl för bodelning under äktenskap?

Det finns flera skäl för makarna att göra en bodelning under bestående äktenskap. Här är några exempel:

 • Det kan vara så enkelt att makarna vill klargöra ägarförhållandena sinsemellan
 • Makarna kan ha ett behov av att markera ekonomisk självständighet
 • Det kan vara en förberedande åtgärd inför en inte omedelbart förestående skilsmässa

Vi rekommenderar att ni använder er av de bodelningsavtal som finns för direkt nedladdning på Juridiska Dokument om ni skall göra en bodelning under bestående äktenskap. Dessa bodelningsavtal är upprättade av jurister med specialkompetens och uppdateras alltid i takt med att lagstiftningen förändras.

Tillvägagångssätt vid bodelning under bestående äktenskap

När ni skall göra en bodelning under äktenskap måste ni först anmäla detta till Skatteverket. Då er anmälan är registrerad kan ni förrätta själva bodelningen, dvs fördela egendomen såsom ni har kommit överens om samt underteckna ert bodelningsavtal. Därefter skickar ni bodelningsavtalet till Skatteverket för registrering. Efter att Skatteverket registrerat ert bodelningsavtal får ni tillbaka bodelningsavtalet.

Ladda ner alla dokument ni behöver för en bodelning under äktenskap på Juridiska Dokument!

 

Bodelningsförrättare

Bodelningsförrättare

Om ni inte kommer överens om hur bodelningen ska gå till eller om din partner helt vägrar att medverka till att en bodelning kommer till stånd kan du lämna in en ansökan om bodelningsförrättare till tingsrätten.

Till att börja med vill vi poängtera att ni inte behöver någon bodelningsförrättare om ni är överens om hur ni ska göra er bodelning. I så fall kan ni få till stånd er bodelning både billigt och enkelt genom att ladda ner ert bodelningsavtal på Juridiska Dokument.

Kommer ni inte överens så kan du ansöka om en bodelningsförrättare hos tingsrätten. Dokument för detta ändamål finns även det för nedladdning på Juridiska Dokument:

Efter att ha mottagit din ansökan så utser tingsrätten en jurist som får i uppdrag att förrätta er bodelning. Till att börja med försöker bodelningsförrättaren få till stånd en överenskommelse er emellan. Om detta misslyckas så kan han eller hon göra en tvångsbodelning.

Kostnaderna för bodelningsförrättaren betalas av parterna. Även om det är du som lämnat in ansökan så fördelas ändå kostnaden för förrättaren lika mellan dig och din partner. Bodelningsförrättaren kan dock bestämma kostnaderna ska fördelas annorlunda om:

 • Den ena parten drar ut på ärendet i onödan och inte inkommer med de uppgifter till bodelningsförrättaren som han eller hon har blivit ombedd att göra.
 • Om parternas ekonomiska förhållanden ger anledning till detta.

Besök gärna Juridiska Dokument för mer information!

 

När ni ska skiljas kan ni enkelt själva skicka in en ansökan om äktenskapsskillnad.Ansökan om äktenskapsskillnad – Det är tingsrätten som har att ta ställning till er ansökan om äktenskapsskillnad. Tillsammans med er ansökan skall ni bifoga personbevis som inte bör vara äldre än tre månader. Er ansökan skall skickas till den tingsrätt där någon av er har sin hemvist. Med hemvist menas vanligen den ort där någon av er var folkbokförd den 1 november året innan ansökan. Om ni är bosatta utomlands så skall er ansökan skickas till Stockholms tingsrätt.

Ni kan ladda ner alla dokument ni behöver för er ansökan om äktenskapsskillnad på Juridiska Dokument.

På Juridiska Dokument kan ni också ladda ner ett komplett paket för bodelning mellan makar.

 

Skulder vid bodelningSkulder vid bodelning – Vid bodelning har en make rätt att från sitt giftorättsgods dra av de skulder han eller hon hade den dagen då ansökan om skilsmässa lämnades in till tingsrätten. Det finns inget krav på att en skuld måste vara direkt kopplad till giftorättsgodset. När det gäller skulder som är kopplade till enskild egendom finns emellertid bara en mycket begränsad rätt att få täckning ur giftorättsgodset. En make får bara räkna av den del av sina skulder för enskild egendom som är större än det faktiska värdet av den enskilda egendomen.

En skuld skall anses vara kopplad till enskild egendom i det fall:

 • borgenären har särskild förmånsrätt i den enskilda egendomen
 • skulden har kommit till i syfte att bekosta underhåll alternativt förbättring av den enskilda egendomen
 • skulden på annat sätt är kopplad till den enskilda egendomen.

Ett typiskt exempel på särskild förmånsrätt är att den enskilda egendomen fungerar som säkerhet för skulden. Ofta är det pantsättning det är frågan om. Vid bodelningen skall en skuld kopplad till en viss egendom först räknas av från totalen för all enskild egendom. Först därefter får skulden minska värdet av makens giftorättsgods.

Vad gäller värderingen av tillgångar och skulder som makarna hade vid tidpunkten då ansökan om skilsmässa lämnades in, gäller enligt förarbetena till äktenskapsbalken (i lagtexten finns ingen konkret tidpunkt angiven) att de mest aktuella värdena skall användas. I regel innebär det att man använder de värden som tillgångarna har vid tidpunkten då det gemensamma boet anses fullt utrett.

Ladda ner ett bodelningsavtal för makar på Juridiska Dokument!